Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nagrywanie karnych rozpraw

Nagrywanie karnych rozpraw

Sejm przyjął zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Ustawa wprowadza rozwiązanie, które ma stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych. Są to kolejne regulacje tego typu ? po wprowadzonych wcześniej rozwiązaniach dotyczących
nagrywania rozpraw w postępowaniu cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia. Przebieg rozprawy ma być nagrywany (dźwięk albo obraz i dźwięk), z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niemożliwe ze względów technicznych. Zarejestrowany przebieg rozprawy nie będzie jednak traktowany jako protokół elektroniczny, lecz będzie jedynie zapisem obrazu i dźwięku dołączanym do akt sprawy.
Kopię nagrania będą mogły otrzymać strony, a także obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi. Prezes sądu, z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie, będzie mógł odmówić wyrażenia zgody na sporządzenie takich kopii. Zgodnie z uchwalonymi zmianami nie będą nagrywane rozprawy, których jawność wyłączono z uwagi na ochronę informacji o klauzuli ?tajne? lub ?ściśle tajne?.
Zasada ta ma dotyczyć przypadków, w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony nagrania przed nieuprawnionym ujawnieniem. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiany w procedurze karnej będą teraz przedmiotem prac Senatu.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …