Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nie atakować sądów RP

Nie atakować sądów RP

Wezwanie Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) do polskiego rządu o zaprzestanie prześladowania polskich sędziów i poszanowanie demokracji. Ze względu na niedawne doniesienia o zastraszaniu i kampaniach nienawiści Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do polskich sędziów, a także przymusowego
przeniesienia w stan spoczynku czterdziestu procent sędziów Sądu Najwyższego, Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów potępia działania polskiego rządu i wzywa go do zaprzestania prześladowań sędziów. Dodatkowo Instytut wzywa do przestrzegania zasad praworządności, praw człowieka i demokracji. Współprzewodniczący Instytutu Hans Corell oświadczył: ?Trwająca obecnie rządowa kampania zastraszania i szykanowania, na którą skarży się wielu sędziów, zdominowanie przez państwo Krajowej Rady Sądownictwa, która posiada kompetencje, by wyznaczać kandydatów na sędziów i niestosowanie się rządu do orzeczeń Sądu Najwyższego są jawnym atakiem na polskie sądownictwo i sprzeciwiają się zasadzie podziału władz oraz rządom prawa.
Instytut zwraca uwagę polskiemu rządowi na pierwszy paragraf Podstawowych Zasad Niezależności Sądownictwa ONZ, gdzie zapisano, że: ?niezależność sądownictwa zostanie zagwarantowana przez państwo i zapisana w konstytucji lub prawie państwowym. Obowiązkiem wszystkich rządowych i pozarządowych instytucji jest poszanowanie i nadzorowanie niezależności sądownictwa?. Doszło do wiadomości Instytutu, że sędziowie, którzy sprzeciwili się polityce obecnego rządu polskiego albo orzekli na niekorzyść rządu, zostali poddani personalnym atakom, groźbom stronniczych postępowań dyscyplinarnych i karnych oraz zarzutom korupcyjnym lub kampanii nienawiści.
W związku z tym współprzewodniczący Instytutu Michael Kirby stwierdził, że: ?tego typu działania prowadzone przez rząd zmierzają do całkowitej likwidacji społeczeństwa obywatelskiego i wyciszenia głosu prawników. Sędziowie nie powinni być karani za pełnienie władzy sądowniczej. Instytut wzywa do zakończenia wszelkich rządowych działań, których skutkiem jest prześladowanie sędziów, ograniczające ich niezależność. Obowiązkiem polskiego rządu jest niezwłoczne powzięcie wszelkich możliwych działań, w celu przywrócenia sądownictwa, do takiego stanu, w którym wykonywanie władzy sądowniczej nie będzie pociągało za sobą obawy gróźb, prześladowań i ingerencji oraz będzie możliwe w zgodzie z zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na naruszenia niezależności sędziowskiej i praworządności, których doświadczyli polscy obywatele w przeszłości, Polska posiada wyjątkowy powód, by obecnie wysoko cenić prawa człowieka i przestrzegać konstytucyjnych standardów ich ochrony?. Instytut zdecydowanie nalega, by polski rząd zaniechał stawiania sędziów w stan oskarżenia ze względów politycznych, zaprzestał antysędziowskiej retoryki oraz działania prowadzących do naruszeń zasady praworządności.

Poparcie sędziów z Irlandii i Rumunii

Stowarzyszenie Sędziów Irlandii aprobuje stanowisko Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa z dnia czwartego lipca wyrażające poważne zaniepokojenie w sprawie zmian dotyczących sądownictwa w Polsce. Stowarzyszenie pragnie wspierać polskich sędziów i Stowarzyszenie Iustitia w tych trudnych czasach.
Z zaniepokojeniem obserwując ostatnie wydarzenia w Polsce, Stowarzyszenie Forum Sędziów Rumuńskich podkreśla konieczność przestrzegania przez władze Polski europejskich standardów niezawisłości sędziowskiej, włącznie z zasadą nieusuwalności sędziów. To zobowiązanie zawarte jest w Artykule 19 (1) Traktatu o Unii Europejskiej w połączeniu z Artykułem 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Bezwarunkowo popieramy wysiłki naszych kolegów, sędziów z Polski i ich stowarzyszeń dotyczące niezależności sądownictwa. 3 lipca 2018 roku 27 spośród 72 sędziów Sądu Najwyższego będzie zagrożonych przymusowym przeniesieniem w stan spoczynku, gdyż nowa ustawa o Sądzie Najwyższym obniża wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego z 70 na 65 lat. Zgodnie z ustawą aktualni sędziowie Sądu Najwyższego otrzymali możliwość złożenia oświadczenia woli przedłużenia ich mandatu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, które może być udzielone na okres trzech lat i jednokrotnie przedłużone. Zgodnie z projektem ustawy o polskim Sądzie Najwyższym, Sąd Najwyższy miał zostać podporządkowany Ministrowi Sprawiedliwości, który jednocześnie jest Prokuratorem Generalnym ? w zakresie organizacji Sądu i jego zasobów ludzkich. Minister Sprawiedliwości miał ponadto posiadać wyłączne kompetencje do wskazywania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa ta jeszcze bardziej podważyłaby rozdział władz, rządy prawa i niezależność sądownictwa w Polsce. Dzisiaj Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową poprzez wysłanie formalnej noty do Polski dotyczącej polskiego prawa o Sądzie Najwyższym. 18 czerwca 2018 r. Biuro Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich, która reprezentuje członków CCJE, będących czynnymi sędziami ze wszystkich krajów Rady Europy stwierdziło, że ustawy o KRS, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych oznaczają znaczący krok w tył w zakresie niezależności sądownictwa, trójpodziału władzy i rządów prawa w Polsce. Ustawy te są też niezmiernie niepokojące w kontekście przesłania, jakie niosą ze sobą co do wartości sędziów w społeczeństwie, ich miejsca w porządku konstytucyjnym i zdolności do pełnienia przez nich kluczowej roli. Z całą mocą podkreślamy potrzebę przestrzegania praworządności i niezależności sądownictwa. Kryteria Kopenhaskie, które decydują o możliwości przyjęcia do UE, zdefiniowane przez Radę Kopenhagi w czerwcu 1993, są następujące: stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, prawa człowieka i poszanowanie oraz ochrona mniejszości, funkcjonująca gospodarka rynkowa, możliwość radzenia sobie z konkurencją i siłami rynkowymi, administracyjna i instytucjonalna zdolność do efektywnego wdrożenia acquis oraz zdolność do przyjęcia na siebie zobowiązań związanych z członkostwem. W wyroku z 27 lutego 2018w sprawie C 64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117, TSUE stwierdził, co następuje: “44. Koncepcja niezależności zakłada przede wszystkim, że dany organ wykonuje swoje zadania sędziowskie w pełni autonomicznie, bez poddania jakimkolwiek ograniczeniom hierarchicznym lub podległości jakiemukolwiek innemu organowi i bez przyjmowania poleceń czy instrukcji z jakiegokolwiek źródła oraz że jest w ten sposób chroniony przed zewnętrzną interwencją lub naciskami, które mogłyby ograniczyć niezależny osąd jego członków i wpłynąć na ich decyzje
W związku z powyższym, Stowarzyszenie Forum SĘDZIóW RUMUŃKICH wzywa polskie władze do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby prowadzić do naruszenia praworządności i niezależności sądownictwa. Stowarzyszenie Forum Sędziów Rumuńskich.
Źródło:SSP Iustitia

Sprawdź także

Raport RPO za rok 2021

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …