Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nie ma podatku za pomoc z urzędu

Nie ma podatku za pomoc z urzędu

Naczelny Sąd Administracyjny ? informuje portal adwokatura.pl – oddalił kasację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącej odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Zdaniem NSA sposób wyznaczania pełnomocnika z urzędu nie ma znaczenia dla oceny podatkowego charakteru jego przychodów. 14 lipca 2009 r. mec. Piotr Krawat zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów radcy prawnego z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu. W uzasadnieniu wniosku poinformował, że wykonuje zawód radcy prawnego jako wspólnik w spółce osobowej. Umowa spółki zobowiązuje do świadczenia pomocy prawnej wyłącznie w ramach działalności spółki. Mecenas zwrócił się do Ministerstwa Finansów z pytaniem czy przychody przyszłej działalności w zakresie pomocy prawnej z urzędu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz czy sąd lub inny organ władzy publicznej wypłacający wynagrodzenie z tytułu pomocy prawnej z urzędu ma prawo jako płatnik pomniejszać wynagrodzenia o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Minister Finansów uznał, że pomoc prawna z urzędu udzielana jest osobiście a nie przez spółkę czy kancelarię, zatem przychody z tego tytułu są zawsze przychodami z działalności wykonywanej osobiście. 12 sierpnia 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/WA 1961/09) przyznał rację skarżącemu ? Piotrowi Krawatowi uznając, że interpretacja Ministerstwa Finansów narusza prawo. Sąd argumentował, że zgodnie z art. 13 pkt 6 u.p.d.o.f. za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej, samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności. W przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu przez radcę prawnego sąd nie zleca wykonania określonych czynności ani w cywilistycznym rozumieniu zlecania, ani zlecenia rozumianego jako nakaz, polecenie. Sąd ustanawiając profesjonalnego pełnomocnika przyznaje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej, nie wskazując z imienia i nazwiska pełnomocnika, który będzie tę pomoc świadczył. Należy to do zadań samorządu, a więc nie wynika z decyzji sądu. Sąd wskazywał również na istotne znaczenie formy wykonywania zawodu radcy prawnego. Jeżeli pomoc prawną świadczy radca prawny wykonujący zawód w ramach spółki osobowej usługodawcą jest spółka osobowa.
Minister Finansów złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżając w całości wyrok WSA i zarzucając mu naruszenie prawa materialnego.
NSA po rozpoznaniu skargi w dniu 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2300/10) oddalił ją, potwierdzając interpretację, iż w wypadku, w którym pomoc prawną świadczy radca prawny wykonujący zawód w ramach spółki osobowej usługodawcą jest spółka osobowa. Z kolei sposób wyznaczania pełnomocnika z urzędu nie ma znaczenia dla oceny podatkowego charakteru jego przychodów.

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …