Strona główna / Bezpłatna Pomoc Prawna / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (kliknij), stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi ? w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od stycznia 2016 r.
Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia,

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij), osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Strona główna / Aktualności / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, doradca prezesa NRA, wzięli udział 25 listopada w spotkaniu u ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, dotyczącym projektu założeń do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej. W spotkaniu
uczestniczyli także przedstawiciele samorządu radców prawnych i inne organizacje samorządowe. Podczas spotkania ustalono, że projekt będzie procedowany w ministerstwie a następnie poddany uzgodnieniom międzyresortowym. Uczestnicy spotkania zostali zapewnieni, że głosy samorządów będą brane pod uwagę.
Adwokatura popiera projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej (infolinie), ponieważ opiera się na strukturze organizacyjnej samorządu adwokackiego i radców prawnych. Pieniądze przeznaczone na projekt nieodpłatnej pomocy będą wydatkowane na porady prawne udzielane przez adwokatów i radców prawnych a nie na struktury administracyjne.
Źrółol: adwokatura.pl

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …