Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Niepełnosprawna prokurator w SN

Niepełnosprawna prokurator w SN

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania sprawę asesor prokuratury, która została zwolniona z pracy po tym, jak uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń porusza się na wózku. Asesor domaga się przywrócenia do pracy i wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji nie odniosły się w ogóle do zarzutu dyskryminacji. Orzekły o prawidłowości rozwiązania stosunku pracy, skupiając się wyłącznie na kwestiach proceduralnych. ?Na kanwie tej sprawy wyłania się pytanie, na ile utrata w pewnym stopniu sprawności fizycznej jest przesłanką uniemożliwiającą pracę na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury? ? mówi Irmina Pacho, koordynatorka Programu Spraw Precedensowych.
W lipcu 2010 r. Sąd Rejonowy w Włocławku wydał wyrok, w którym oddalił powództwo asesor o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Sąd, analizując przesłanki rozwiązania stosunku pracy, nie stwierdził naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W tej sprawie HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu. ? Prokurator Generalny, wydając decyzję o zwolnieniu osoby poruszającej się na wózku ze stanowiska asesora prokuratury, naruszył naszym zdaniem zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność? ? mówi Irmina Pacho.
Asesor odwołała się od tego wyroku. W apelacji podniesiono, że w tym przypadku rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była niepełnosprawność asesor. Dodatkowo asesor podkreśliła, że stan jej zdrowia umożliwia wykonywanie najważniejszych czynności prokuratorskich. Z tego względu działania pracodawcy miały charakter dyskryminacji bezpośredniej ze względu na niepełnosprawność. Sąd Okręgowy w Włocławku oddalił jednak apelację. Wskazał, że zarzuty podniesione w apelacji są bezzasadne. W ocenie Sądu asesura ma charakter terminowy, co wyłącza możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy przez powódkę i daje podstawy wyłącznie do ubiegania się o odszkodowanie.
Sąd Najwyższy w grudniu 2011 r. postanowił o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej niepełnosprawnej asesor. Postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym przez Sędzię Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …