Strona główna / Aktualności / NIK o osuwaniu się gruntu

NIK o osuwaniu się gruntu

Organy administracji publicznej i państwowa służba geologiczna nieskutecznie i nie w pełni prawidłowo działały na rzecz zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Brakuje kompletnych danych ogólnokrajowych nt. osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Nie ma systemu bieżącego uzyskiwania i gromadzenia informacjiw tej materii z różnych źródeł, w tym od samorządów. Nie powstały narzędzia analityczne do prognozowania, oceny i redukcji ryzyka wystąpienia osuwisk. Osuwiska mają skutki natury społecznej, infrastrukturalnej, ekologicznej, gospodarczej i finansowej. Dlatego tak istotne są prewencja i skuteczne zarządzanie zagrożeniami wystąpienia ruchów masowych ziemi, obejmujące m.in. rozpoznanie, zlokalizowanie i ustalenie zasięgu osuwisk; ocenę stopnia aktywności osuwisk; monitorowanie wybranych osuwisk; prognozowanie zagrożeń wynikających z aktywności osuwisk; umiejętne zagospodarowanie obszarów osuwiskowych; minimalizowanie strat materialnych wskutek rozwoju osuwisk. Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom jest jednym z elementów ustawowej ochrony powierzchni ziemi, a przeciwdziałanie osuwiskom powinno być standardowym działaniem organów państwa. NIK podjęła tę kontrolę z własnej inicjatywy, przeprowadziła ją w okresie 8 sierpnia – 21 listopada 2016 r. w Ministerstwie Środowiska, Państwowym Instytucie Geologicznym ― Państwowym Instytucie Badawczym, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 7 starostwach i 18 urzędach gmin. Pomimo rozpoczęcia przez Państwowy Instytut Geologiczny przed 10 laty realizacji projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej nie powstała właściwie funkcjonująca baza danych o osuwiskach i terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi w Polsce. Projekt, który miał m.in. wspomagać władze lokalne w monitorowaniu problemu ruchów masowych ziemi i zapobieganiu im, nadal nie jest skutecznym narzędziem dla realizacji tych zadań. Formalnie zakończono II etap projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, w ramach którego objęto jedynie 75 proc. obszaru Karpat polskich. Etap III Systemu przewidziany do realizacji w latach 2016-2023, obejmie pozostałe 25 proc. Karpat polskich oraz wybrane obszary Polski pozakarpackiej. Pozostała część Polski ma być objęta kolejnymi etapami realizacji Systemu. Tereny poddane inwentaryzacji w ramach projektu stanowią nieco ponad 5 proc. powierzchni lądowej Polski. Termin objęcia Systemem Osłony Przeciwosuwiskowej całego obszaru Polski nie jest obecnie znany. Na pewno przekracza rok 2023. Więcej na stronie NIK

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …