Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / NIK o Służbie Więziennej

NIK o Służbie Więziennej

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich? Szef NIK w obecności wybitnych specjalistów od spraw więziennictwa, zgromadzonych licznie w Polskiej Akademii Nauk, przedstawił funkcjonowanie systemu penitencjarnego w Polsce
z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli. Podczas konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, dyskutowano o stanie administracji więziennej oraz potrzebie zmian w prawie. Do udziału w debacie zaproszony został Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Szef NIK przedstawił funkcjonowanie służby więziennej na podstawie badań kontrolnych przeprowadzonych w ciągu pięciu ostatnich lat. W tym okresie Izba przeanalizowała systemowo: Zatrudnianie osób pozbawionych wolności Readaptację społeczną skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności Wdrożenie i eksploatację systemu dozoru elektronicznego oraz realizację zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w trakicie przemówienia Każda z tych kontroli zakończyła się sformułowaniem szeregu rekomendacji. NIK w celu optymalizacji systemu penitencjarnego zaproponowała m.in.: powszechniejsze zatrudnianie osób pozbawionych wolności wprowadzenie przepisów upraszczających procedurę uzyskiwania przez osadzonych zaświadczeń z zakresu medycyny pracy podjęcie działań mających na celu zmobilizowanie dyrektorów podległych jednostek penitencjarnych do szerszej współpracy z organami administracji publicznej oraz z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z urzędami pracy podjęcie działań w celu stworzenia kompleksowego i spójnego systemu wsparcia społecznej readaptacji skazanych, w tym skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności, w szczególności poprzez opracowanie i wdrożenie ram strategicznych określających m.in. cele dla procesu i kryteria ich spełnienia, narzędzia readaptacji oraz instytucje wykonawcze, relacje pomiędzy nimi, wskaźniki realizacji celów, sposoby ich monitorowania i analizowania. podjęcie kompleksowej analizy skuteczności oddziaływań penitencjarnych, w szczególności przyczyn niskiego stopnia korzystania z instytucji określonej w art. 164 KKW, zwłaszcza wśród skazanych na kary wieloletniego pozbawienia wolności zintensyfikowanie szkoleń wychowawców i psychologów w zakresie tworzenia, doboru i realizacji skutecznych programów resocjalizacyjnych o udokumentowanej skuteczności kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby miejsc na oddziałach terapeutycznych, kontynuowanie działań zmierzających do objęcia systemem dozoru elektronicznego (SDE) większej liczby osób skazanych, co pozwoliłoby na zmniejszanie przeludniania zakładów karnych i ograniczanie kosztów ponoszonych na skazanych potrzebę podjęcia przez MS działań zapewniających właściwe standardy obciążenia pracą kuratorów sądowych wykonujących zadania związane z dozorem elektronicznym lub bardziej równomierne obciążenie ich zadaniami wykonywanymi w ramach SDE. W opinii ekspertów rekomendacje NIK są trafne i pozostają aktualne. Ich zastosowanie przełoży się na poprawę jakości administracji więziennej, podnosząc znacząco standard jej funkcjonowania. W konferencji obok prezesa NIK udział wzięli: prof. Andrzej Rzepliński, dr Ewa Dawidziuk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Maria Niełaczna z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, dr hab. Tomasz Przesławski i dr Dariusz Schmidt z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, płk Roman Kloc – dyr. Biura Spraw Wewnętrznych CZSW, płk Anna Osowska-Rembecka z Biura Nadzoru Elektronicznego CZSW oraz liczni przedstawiciele służby więziennej, w tym także sędziów penitencjarnych.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …