Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / NIK o usługach turystycznych

NIK o usługach turystycznych

Rządowy projekt zmiany ustawy o usługach turystycznych uwzględnia ważny wniosek NIK. Chodzi o jednoznaczne wskazanie, kto w przypadku niewypłacalności biura podróży odpowiada za zorganizowanie powrotu turystów do kraju. Po kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych Izba sformułowała także inne,wciąż aktualne wnioski. Obecnie prawo nie wskazuje jednoznacznie podmiotu odpowiedzialnego za sprowadzenie turystów do kraju w przypadku, gdy organizator wyjazdu lub pośrednik turystyczny staną się niewypłacalni.
W 2012 roku po fali upadków biur podróży zadania tego podjęli się marszałkowie województw. Nie dość, że z dnia na dzień musieli walczyć o wolne miejsca w samolotach, co w sezonie turystycznym graniczyło z cudem, to w dodatku większość operacji była pokrywana z ich własnych budżetów.
Oto komentarz dyr. Piotra Prokopczyka Ponieważ brak było podstawy prawnej do takich działań, Regionalne Izby Obrachunkowe wkrótce zaczęły kwestionować wykorzystanie pieniędzy należących do województwa na organizację powrotu turystów do kraju. Trudno było też marszałkom uzyskać potem rekompensatę za wydane na ten cel pieniądze. Nowe przepisy usuną wątpliwości interpretacyjne i usankcjonują dotychczasową praktykę. Marszałkowie otrzymają legitymację prawną do podjęcia w takiej sytuacji działań. Zaproponowana w rządowym projekcie ustawy zmiana realizuje wniosek NIK o jednoznaczne wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za powrót turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biura podróży. NIK przypomina także o innych wnioskach, jakie sformułowane zostały po kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych. Przede wszystkim zwiększenia wymaga zakres informacji zawieranych we wnioskach o wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników oraz do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Chodzi o umożliwienie klientom racjonalnego wyboru oferty – wyboru który będzie uwzględniał rzetelną informację o zabezpieczeniach finansowych biura. Konieczne jest również uniemożliwienie funkcjonowania na rynku tym organizatorom turystyki, których sytuacja finansowa jest niepewna. Szczególne wątpliwości budzi obecne uzależnienie wysokości zabezpieczenia finansowego posiadanego przez przedsiębiorcę od informacji, które nie mają przełożenia na jego aktualną sytuację. Niezbędne jest także takie rozszerzenie uprawnień kontrolnych Ministra Sportu i Turystyki oraz marszałków województw, aby mogli weryfikować adekwatność posiadanych przez organizatorów zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do zakresu i skali świadczonych usług. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przekazał te uwagi Ministrowi Sportu i Turystyki, który koordynuje prace nad rządowym projektem zmiany ustawy o usługach turystycznych. Izba deklaruje pomoc i aktywny udział swoich specjalistów w toczących się pracach legislacyjnych.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …