Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Notariusz SKOK z zarzutami

Notariusz SKOK z zarzutami

Prokuratura Okręgowa Warszawa ? Praga w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w SKOK Wołomin. W toku tego postępowania 4 lipca 2017 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali Andrzej K. – notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie. Co zarzuca się podejrzanemu Po doprowadzeniu zatrzymanego notariusza do Prokuratury Okręgowej Warszawa ? Praga prokurator przedstawił mu dwa zarzuty dotyczące popełnienia łącznie 51 przestępstw.
Pierwszy zarzut dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co do której odrębne śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Celem tej grupy było popełnianie przestępstw na szkodę SKOK Wołomin, takich jak oszustwa kredytowe, sprzeniewierzanie środków pieniężnych stanowiących mienie wielkiej wartości, pranie brudnych pieniędzy oraz wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji kredytowej. Rolą Andrzeja K., jako notariusza, było dostarczanie członkom grupy, na potrzeby udzielanych kredytów, aktów notarialnych. Poświadczały one ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego kredytów zaciąganych w SKOK Wołomin, gdzie kwota udzielonych kredytów w sposób rażący przekraczała wartość zabezpieczonego na rzecz SKOK Wołomin mienia.
Drugi zarzut dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych przez notariusza jako funkcjonariusza publicznego. Czynów tych dokonywał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w zamiarze ułatwienia innym podejrzanym zajmującym się sprawami majątkowymi SKOK Wołomin, popełnienie szeregu przestępstw na szkodę SKOK Wołomin. Podejrzany Andrzej K. sporządził i dostarczył 50 aktów notarialnych, które stanowiły zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności SKOK Wołomin na nieruchomościach o rażąco niskiej wartości w stosunku do wierzytelności będących przedmiotem kredytów. Na chwilę obecną zarzuty ogłoszone podejrzanemu notariuszowi dotyczą 50 aktów notarialnych sporządzonych przez niego. Łączna kwota środków wyłudzonych ze SKOK Wołomin z udziałem podejrzanego notariusza wynosi około 50 milionów złotych. Prokurator wniósł o areszt Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym 5 lipca 2017 roku prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z 6 lipca 2017 roku Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Sąd zastrzegł jednak, iż areszt zostanie uchylony w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego kwoty 950 tysięcy złotych, a także złożenia za podejrzanego poręczenia przez osobę godną zaufania. Nie zgadzając się z decyzją Sądu Prokuratura Okręgowa Warszawa ? Praga w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa ? Praga w Warszawie zażalenie na to postanowienie. W ocenie prokuratora waga i charakter zarzutów, a także konieczność wykonania w śledztwie kolejnych czynności procesowych zmierzających do pełnego wyjaśniania wszystkich zdarzeń z udziałem podejrzanego notariusza, wskazują na konieczność stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego. Ponadto na poczet grożących podejrzanemu notariuszowi kar na jego mieniu dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę 3 miliony 100 tysięcy złotych. Zabezpieczono między innymi nieruchomości, biżuterię, środki pieniężne w walucie polskiej i obcej. Podejrzanych jest 120 osób W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa ? Praga w Warszawie śledztwa w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych posiada obecnie 120 osób. Osobom tym przedstawiono łącznie ponad 180 zarzutów popełniania przestępstw takich jak uzyskiwanie kredytów w oparciu o nierzetelną bądź sfałszowaną dokumentację, oszustw na szkodę SKOK Wołomin oraz prania brudnych pieniędzy. Łączna kwota środków wyłudzonych ze SKOK Wołomin sięga kilkudziesięciu milionów złotych. W zakresie poszczególnych wątków śledztwa, w których zgromadzono kompletny materiał dowodowy, skierowano już do Sądów ponad 100 aktów oskarżenia. W miarę uzupełniania materiału dowodowego akty oskarżenia kierowane są do Sądów w stosunku do pozostałych podejrzanych. W dalszym ciągu analizowana jest dokumentacja finansowa dotycząca kilkuset kredytobiorców, dotychczas nie objętych zarzutami. Czynności te w najbliższym czasie będą skutkowały wydaniem postanowień o przedstawieniu zarzutów kolejnym osobom i kierowaniem kolejnych aktów oskarżenia. Powołano specjalne zespoły prokuratorów Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w SKOK Wołomin prowadzone jest w Prokuraturze Okręgowej Warszawa ? Praga w Warszawie przez specjalny zespół prokuratorów. Został on powołany 13 lipca 2016 roku przez I Zastępcę Prokuratora Generalnego ? Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. W ramach zespołu prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej Warszawa ? Praga w Warszawie zajmują się wątkami dotyczącymi przedkładania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek ze SKOK Wołomin. Warszawscy prokuratorzy badają także wątki dotyczące podrabiania dokumentacji pracowniczej, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, a także wątki dotyczące udziału notariuszy w przestępstwach popełnianych na szkodę SKOK Wołomin. Drugi zespół prokuratorów został powołany w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Wchodzący w jego skład prokuratorzy ustalają między innymi czy członkowie zarządu SKOK Wołomin w okresie od 2009 do końca 2013 roku nie dopuścili się przestępstw, które skutkowały wyrządzeniem tej instytucji szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także czy ktokolwiek im w tym nie pomagał. Do ich zadań należy również ustalenie wszystkich członków poszczególnych grup, które organizowały pozyskiwanie potencjalnych kredytobiorców, tzw. ?słupów?, skupowały bezwartościowe nieruchomości służące do zabezpieczenia kredytów, zajmowały się podrabianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków oraz organizowały dowóz poszczególnych kredytobiorców do SKOK w Wołominie i notariuszy oraz wykonywały inne czynności. Gorzowscy prokuratorzy ustalają ponadto, gdzie były lokowane, transferowane i na co były przeznaczane wszystkie środki płatnicze i zyski osiągane z przestępstw dokonanych w SKOK Wołomin. Nadzór nad tymi postępowaniami sprawowany jest w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Neosędziowie nie są sędziami

„Osoby, które uczestniczyły w konkursach z udziałem neo-KRS nie zostały ważnie powołane na urząd sędziego. …