Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nowa ustawa o TK

Nowa ustawa o TK

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z nowymi przepisami, zasadą ma być rozstrzyganie spraw przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów. W myśl nowelizacji orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie mają zapadać większością 2/3 głosów, co ma zwiększyć ichpowagę i znaczenie. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma podejmować uchwały również większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym prezesa lub wiceprezesa TK. W ściśle określonych przypadkach nowelizacja dopuszcza orzekanie przez TK w mniejszym składzie. W składzie 7 sędziów będą rozpatrywane sprawy wszczęte skargą konstytucyjną albo pytaniem prawnym oraz oceniana będzie zgodność ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawowej. Z kolei w składzie 3 sędziów będą zapadały decyzje o nadawaniu biegu skargom konstytucyjnym oraz wnioskom o stwierdzenie konstytucyjności, z którymi wystąpił organ samorządu terytorialnego, związek zawodowy, organizacja pracodawców, kościół lub inny związek wyznaniowy. Skład trzyosobowy będzie podejmował też decyzje w sprawach wyłączenia sędziego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że na wniosek uczestnika postępowania Trybunał będzie rozpoznawał sprawy na rozprawie, co powinno wzmocnić realizację zasady jawności postępowania. W nowych przepisach zapisano też, że terminy rozpraw będą wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Ponadto nowelizacja przewiduje, że rozprawy przed TK będą się odbywać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o ich terminie, a w przypadku spraw orzekanych w pełnym składzie – nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. Nowelizacja doprecyzowuje również, że kandydatów na prezesa Trybunału może zgłosić co najmniej 3 sędziów Trybunału, a każda osoba może zgłosić tylko jednego kandydata. Nowelizacja usuwa także z ustawy o TK regulacje dotyczące postępowania w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta. W nowych przepisach uregulowano również zasady prowadzenia postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. W dalszej kolejności nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …