Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Nowelizacja zapobiegła wyrokowi

Nowelizacja zapobiegła wyrokowi

16 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie na podstawieart. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK ze względu na utratę mocy obowiązującej zakwestionowanego aktu normatywnego. Zakwestionowany we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich art. 555 kodeksu postępowania karnego zmieniony został ustawą nowelizującą z 27 września 2013 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r.
Nowelizacja ta rozszerzyła zakres przedmiotowy roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa, a także wyznaczyła nowy (3-letni) termin ich przedawnienia. Art. 27 oraz art. 29 ustawy nowelizującej wskazują, że nową regulację stosuje się także do spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie. Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że termin przedawnienia określony w art. 555 k.p.k., w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., był już oceniany w wyroku TK o sygn. SK 18/10. Trybunał orzekł wówczas, że roczny termin przedawnienia ma charakter proporcjonalny, nie jest nadmiernie uciążliwy dla poszkodowanych i nie narusza istoty prawa do odszkodowania.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą była sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …