Finansowanie pomostowe

Nowy bat na dopalacze

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona definicję nowej substancji psychoaktywnej, czyli takiego środka odurzającego lub leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach załączonych do dwóch konwencji ONZ z 1961 i 1971 r., lecz może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, jak substancje znajdujące się w tych wykazach. Zgodnie z ustawą istniejący dotychczas zakaz produkowania i sprzedaży dopalaczy został rozszerzony także na nowe substancje psychoaktywne. Zakazany też ma być import środków z obu tych kategorii. Za kontrolę przestrzegania zakazu produkowania i sprzedaży tych substancji odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, a importu ? Służba Celna. Za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu dopalaczy ma grozić kara pieniężna od 20 tys. do 1 mln zł.
Dodatkowo w załącznikach do nowelizacji zostało uwzględnionych wiele nowych substancji, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zostały rozciągnięte na jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Z powodu konieczności zabezpieczenia obywateli przed niebezpiecznymi substancjami, przy ministrze zdrowia ma zostać utworzony Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych.
Członkami zespołu będą eksperci z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii, nauk społecznych i prawnych. Zespół będzie przedstawiał szefowi resortu zdrowia rekomendacje w zakresie umieszczenia określonych substancji w wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W ustawie znalazł się przepis ograniczający sprzedaż leków bez recepty, które w dużych ilościach mogą działać podobnie jak dopalacze.
Farmaceuci mają informować pacjentów o ich dawkowaniu i możliwych działaniach niepożądanych. Będą też mogli odmówić sprzedaży takiego produktu, jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. Leków takich nie kupią ponadto osoby niepełnoletnie. Bezpieczne dawki substancji o działaniu psychoaktywnym w produktach leczniczych zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zakup większych ilości tych preparatów będzie możliwy tylko na receptę. W okresie przejściowym, do końca 2016 r., jednorazowo będzie można kupić jedno opakowanie leku zawierającego substancje psychoaktywne: pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę. Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 24 kwietnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 11 czerwca br. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2015 r. Regulacje dotyczące działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wejdą w życie 1 września 2015 r., a ograniczające sprzedaż leków bez recepty mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Dz.U. 2015 poz. 875

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …