NRA ocenia InPost

Oto ocena Naczelnej Rady Adwokackiej, opracowana na wniosek Najwyższej Izby Kontroli ws jakości dostarczania pism i przesyłek sądowych i prokuratorskich po zmianie operatora pocztowego, która nastąpiła 1 stycznia 2014 r. Wraz z tą oceną, NRA dostarczyła w załączeniu skargi i opinie nadesłane przez adwokatów. Znalazły się tam stanowiskazbierane od początku 2014 roku – ich liczba i obszerność nie pozwalają na zamieszczenie ich na niniejszej stronie.
Odpowiadając na wystosowane przez Najwyższą Izbę Kontroli pytanie w sprawie oceny jakości doręczania przes yłek sądowych i prokuratorskich , Naczelna Rada Adwokacka wskazuje, iż w jej ocenie:
1. Zmiana operatora pocztowego, do jakiej doszło w dniu 1 stycznia 2014 r. , nie została przeprowadzona w prawidłowy sposób. W pierwszej kolejności można mieć zastrzeżenia , czy p rawidłowo określony został zakres przetargu na tego typu usługę. Nowy operator pocztowy nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Nadanie listu u takiego operatora nie gwarantuje jednostkom prokuratury dotrzymania terminu czy nności procesowych w każdym innym postępowaniu niż postępowanie karne. Wydaje się, że zamawiający przeoczył fakt, iż prokurat orzy biorą udział nie tylko w postępowaniach karnych, ale również w postępowaniach cywilnych, sądowo – administracyjnych, administrac yjnych, podatkowych. W każdym z tych postępowań (poza postępowaniem karnym) termin czynności procesowej jest zachowany w przypadku nadania pisma u operatora wyznaczonego, którym jest Poczta Polska S.A. W tego typu sprawach występuje więc ryzyko, iż mimo wy słania pisma przez stronę postępowania , jaką jest prokurator, termin nie zosta nie dochowany z uwagi na nadanie pisma u operatora nie będącego operatorem wyznaczonym.
2. Zamawiający nie dał nowemu operatorowi pocztowemu wystarczającej ilości czasu na odpowiedni e przygotowanie się do świadczenia tego typu usług . Wydaje się, że między podpisaniem umowy a dniem rozpoczęcia świadczenia usług winno upłynąć co najmniej kilka miesięcy, tak aby podmiot, który ma już umowną gwarancję świadczenia usług pocztowych o tej s kali odpowiedzialności, mógł przygotować i wdrożyć odpowiednie procedury doręczeń, a w szczególności , by mógł dokonać koniecznych szkoleń pracowników z zakresu sposobu doręczeń. Sposób doręczania korespondencji sądowej i prokuratorskiej jest uregulowany prz episami różnych procedur, a pracownicy i współpracownicy operatora pocztow ego winni zostać z tych przepisów odpowiednio przeszkoleni. Okres kilku tygodni , jaki upłynął między podpisaniem umowy z operatorem a rozpoczęciem wykonywania usług, zważywszy dodatko wo na okres świąt Bożego Narodzenia , jaki przypadał w tym czasie, był okresem absolutnie niewystarczającym.
3. Powyższe okoliczności, jak również brak doświadczeń w świadczeniu usług tego typu i w tej skali , spowodował od 1 stycznia 2014 r. ogromne problemy w d oręczaniu korespondencji sądowej i prokuratorskiej, czego bezpośrednim beneficjentem były strony i ich pełnomocnicy procesowi. Problemy dotyczyły prakt ycznie każdego obszaru doręczeń: poczyna jąc od przypadków wielotygodniow ych opóźnień w dostarczaniu listó w, przez braki i błędy w awizowaniu listów, kłopoty z odnalezieniem punktów odb ioru przesyłek z awiza, kłopoty z odnalezieniem przesyłek w tych punktach (we wskazanym na awiz ie punkcie nie było danego listu ? faktycznie znajdował się w innym punkcie), po niewłaściwy sposób liczenia terminów awizowania i wydawani a listów awizowanych, porzucanie listów, wpisywanie nieprawdziwych adnotacji o pozostawieniu awiza , kłopoty dot. udzielenia pełnomocnictwa pocztoweg o, etc. Skala tych problemów była tak masowa, że zagrażała bezpieczeństwu wymiaru sprawiedliwości. Narażony był i nteres stron i ich pełnomocników , przez fałszywe i trudno wzruszalne domniemania doręczenia zastępczego pisma. Masowo zaczęły spadać terminy rozpraw ze wzg lędu na nieprawidłowości doręcza nia zawiadomień. Pojawiły się liczne wnioski o przywrócenie terminu dokonania czynności procesowych, (pełnomocn icy dowiadywali się przypadkiem o rzekomym awizowaniu korespondencji i skutku jej niepodjęcia).
4. Nie pokojącym faktem była próba deprecjonowania przez władze skali problemu. Pojawiały się głosy przedstawicieli władz, sądów i prokuratur, próbujące umniejszać skalę problemu.
5. Naczelna Rada Adwokacka podjęła działania w obronie interesów członkó w samorządu adwokackiego , nie tylko zwracając uwagę na problem, jego skalę i zagrożenia z niego płynące, ale również rozpoczynając rozmowy z nowym operatorem , których efektem byłoby wdrożenie działań naprawczych. Starania te zaowocowały podjęciem przez nowego operatora szeregu działań , mających uzdrowić sytuację .
6. W wyniku działań naprawczych , jakość usług pocztowych uległa pewnej popr awie. Dotyczy to szczególnie częstotliwości i szybkości doręczeń, popr awy standardu punktów odbioru przesyłek awizowanych, zmiany ich lokalizacji , dostosowywania godzin pracy do potrzeb, etc. Pozytywnie odebrana została praktyka wyznaczania doręczycieli dedykowanych wyłącznie obsłudze kancelarii adwokackich i prawnych, jak ró wnież praktyka dodatkowego, telefonicznego informowania o przesyłce i uzgadniania godzin odbierania korespondencji.
7. Nierozwiązanym nadal problemem jest kwestia sposobu drugiego awizowania korespondencji. Wydaje się, że nowy operator nie wdrożył w sposób sy stemowy rozwiązań zapewniających, że powtórne awizo będzie doręczane zgodnie z przepisami procedur.
8. Pojawia ją się również inne zastrzeżenia do pracy nowego operatora i podmiotów z nim współpracujących, choć zdecydowanie skala tych zarzutów jest mniejsza n iż w początkowym etapie świadczenia usług. Wydaje się, że błędy p owodowane są czynnikiem ludzkim a nie systemowym.
9. Wskazać również należy, iż pojawiają się wśród pełnomocników procesowych głosy chwalące nowego operatora, wskazujące na poprawę jakości dor ęczania w stosunku do jakości usług Poczty Polskiej S.A.
10. Do niniejszego pisma załączam stanowiska osób, które odpowiedziały na apel NRA o zajęcie stanowiska odnośnie jakości usług świadczonych przez nowego operatora. Zaznaczam, że NRA podjęła dwie u chwały w tej sprawie, dysponuje bogatym materiałem , opracowała szereg publikacji prasowych, zebrała liczne skargi na działanie nowego operatora, które przekazała na ręce Ministra Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia , jak również załączony materiał , okaże się pomocny. W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Z poważaniem, Adwokat Rafał Dębowski Sekretarz NRA

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …