Strona główna / Listy / NRA odpowiada adwokatowi

NRA odpowiada adwokatowi

W związku z publikacją adwokata J.M. Majewskiego na portalu MacLawyer ( felieton ten zamieściliśmy także na lamach ?poprawnego?) kwestionującą możliwość zawarcia przez Naczelną Radę Adwokacką porozumienia z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie praktyk aplikantów adwokackich w sądach i prokuraturach, należy wyjaśnić, co następuje:Problematyka porozumienia pomiędzy KSSiP oraz NRA nie jest nowa i z pewnością nie jest kompromitacją żadnej ze stron. W ubiegłym roku przepis art. 76 ust.1a ustawy Prawo o adwokaturze miał to samo brzmienie. Jednak ani przedstawiciele sądownictwa, ani prokuratury nie negowali postanowień zawartych w porozumieniu z KSSiP. Tym samym umożliwiło ono aplikantom adwokackim odbycie szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i funkcjonowania prokuratury w 2011 roku. Warto przypomnieć, że przedstawiciele NRA zwracali uwagę na problem reprezentacji władz publicznych przy zawieraniu porozumienia w marcu tego roku. Nie doszło jednak do zmian legislacyjnych. Wobec bezczynności ustawodawcy w tym roku należało wybrać pomiędzy podpisaniem porozumienia wedle dotychczasowych zasad a oczekiwaniem na zmiany ustawodawcze w nieznanym terminie.
Dobro aplikantów adwokackich oraz odpowiedzialność, jaką przyjęły na siebie organy adwokatury w zakresie należytego przeprowadzenia szkolenia na odpowiednim poziomie i w odpowiednim terminie (szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury powinno zostać ukończone do końca 30 czerwca 2012 roku), wymagały podjęcia działań. Tegoroczne porozumienie jest gwarancją odbycia praktyk i uczestnictwa w seminariach w roku 2012.
Treść porozumienia była konsultowana zarówno z przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości, jak i Prokuratora Generalnego oraz zaakceptowana przez te organy. Przepis art. 72 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury stanowi, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest następcą prawnym Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Przepis ten został powołany w Porozumieniu i on był podstawą prawną do zawierania wszystkich dotychczasowych porozumień. Krajowa Szkoła, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna i Prezes NRA zgodnie stoją na stanowisku, że wobec powyższego kompetencję ustawową Dyrektora Krajowego Centrum do zawierania porozumienia przejął Dyrektor Krajowej Szkoły. Ponadto art. 4 ustawy o Krajowej Szkole, który brzmi: ?Do mienia i finansów Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące państwowych szkół wyższych. Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do Krajowej Szkoły wykonuje Minister Sprawiedliwości.?, w ogóle nie ma zastosowania do finansowania aplikacji adwokackiej.
Porozumienie z dnia 8 grudnia 2011 r. umożliwia poprowadzenie przez sędziów i prokuratorów zajęć teoretycznych i praktycznych dla aplikantów adwokackich, zgodnie z programem aplikacji. Realizacja programu praktyk przez aplikantów jest jednym z priorytetów Naczelnej Rady Adwokackiej i stanowi wystarczające uzasadnienie do zawarcia porozumienia. Jego niezawarcie mogłoby spowodować złamanie ustawowego obowiązku zorganizowania zajęć na aplikacji adwokackiej w części obejmującej praktyki.
adw. dr Agnieszka Zemke ? Górecka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich

Sprawdź także

Policja o majówce

Podczas majówki na polskich drogach doszło do 401 wypadków, w wyniku których zginęło 34 osób, …