Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / O dyscyplinarkach

O dyscyplinarkach

Teresa Dukiet – Nagórska prof. zw. dr hab. nauk prawnych przedstawiła opinię prawną o prawno – materialnych aspektach zarzutów stawianych sędziom w postępowaniach dyscyplinarnych.
Ad zarzuty tyczące naruszenia prawa
1.Konstytucyjne normy tyczące odpowiedzialności karnej odnoszą się do każdego rodzaju odpowiedzialności o charakterze represyjnym, a więc także odpowiedzialności dyscyplinarnej.Jest to oczywiste w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który niejednokrotnie zajmował się kwestią odnoszenia fundamentalnych, konstytucyjnych zasad do odpowiedzialności innej niż przewidziana w kodeksie karnym(…). Ustawowe znaczenie pojęcia nie może rzutować na treść tego samego pojęcia użytego w Konstytucji. (…)w przeciwnym wypadku analizowany przepis utraciłby swoje znaczenie gwarancyjne. Z tego względu należy przyjąć, że zakres stosowania art. 42 Konstytucji obejmuje nie tylko odpowiedzialność karną w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc odpowiedzialność za przestępstwa, ale również inne formy odpowiedzialności prawnej związane z wymierzaniem kar wobec jednostki”(…)
(…)”. Równocześnie Trybunał wskazuje:„Trybunał podtrzymuje dotychczasowe swoje stanowisko, iż umieszczenie w Konstytucji przepisów dotyczących domniemania niewinności pośród praw i wolności obywatelskich, może w wyjątkowych sytuacjach oznaczać rozszerzenie zakresu stosowania tej zasady poza ramy procesu karnego także na inne postępowania represyjne.Podsumowując ten etap rozważań należy stwierdzić, że konstytucyjne zasady odpowiedzialności karnej odnoszą się do postępowań dyscyplinarnych, choć niekiedy jest to tylko stosowanie odpowiednie.W doktrynie prawa kwestia odpowiedniego stosowania nie została w pełni dopracowana w sposób nie usposabiający do polemik, toteż spotkać można trzy stanowiska: o stosowaniu wprost danego przepisu, o jego odrzuceniu oraz stosowaniu z uwzględnieniem konieczności modyfikacji.

Cała argumentacja sędzi na stronie SSP Iustitia w formacie PDF.

Sprawdź także

Niekontrolowany polexit

Zdaniem profesora Marcina Matczaka, konflikt Polski z UE może doprowadzić do wzrostu nastrojów antyunijnych, które …