Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / O konfiskacie rozszerzonej w Strasburgu

O konfiskacie rozszerzonej w Strasburgu

W dniach 25 – 26 października 2016 roku w Strasburgu odbyło się 8. posiedzenie plenarne Konferencji Państw Stron Konwencji Rady Europy. Dotyczyło ono prania, ujawniania, zajmowania i konfiskaty dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (tzw. Konwencji Warszawskiej). Prokuratura Krajowa reprezentowana była na
posiedzeniu przez prokuratora Jacka Łazarowicza z Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Przedstawił on raport będący wynikiem przeglądu implementacji postanowień Konwencji przez Republikę Armenii, a w szczególności standardu kryminalizacji przestępstwa prania pieniędzy, odpowiedzialności osób prawnych, zasad przepadku mienia oraz stosowania specjalnych technik śledczych.
Polska delegacja przedstawiła również aktualne informacje na temat prowadzonych w Polsce prac nad wprowadzeniem do kodeksu karnego instytucji konfiskaty rozszerzonej oraz nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Konwencja Warszawska przyjęta została w dniu 16 maja 2005 roku w Warszawie. Polska ratyfikowała ją w dniu 8 sierpnia 2007 roku.
Konwencja dotyczy szeregu obszarów prawa karnego i funkcjonowania organów ścigania, które nie były dotychczas zharmonizowane przy pomocy aktów prawa międzynarodowymi, w tym m.in. przepadku mienia będącego przedmiotem przestępstwa prania pieniędzy, odwróconego ciężaru dowodu oraz monitorowania przyszłych transakcji na rachunkach bankowych oraz dostępu prokuratora i organów ścigania do informacji finansowych.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …