Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / O sądownictwse administracyjnym w Sejmie

O sądownictwse administracyjnym w Sejmie

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapoznała się z Informacją o działalności sądów administracyjnych w 2014 roku . Informację przedstawił prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Roman Hauser. W 2014 r. o 3% wzrosła liczby spraw wpływających do sądów administracyjnych. Średnia długość postępowania przed Naczelnym SądemAdministracyjnym wynosiła od 13 do 14 miesięcy, w zależności od izby. Wśród spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne przeważały sprawy podatkowe, stanowiły one 43,4% spraw. W roku 2014 sądy administracyjne wystąpiły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 pytaniami prejudycjalnymi.
W dyskusji posłowie pytali m.in. o skuteczność egzekwowania orzeczeń sądów administracyjnych, w tym o liczbę nakładanych przez sądy administracyjne grzywien na organy administracji, a także o ewentualną potrzebę zmian w procedurze administracyjnej i o ocenę działalności samorządowych kolegiów odwoławczych. Do przedstawienia sprawozdania Komisji na posiedzeniu Sejmu, upoważniono poseł Zofię Czernow (PO).

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …