Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / O zmianach w TK

O zmianach w TK

Senacki projekt zmiany Konstytucji dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Opinia Marcina Wiącka

  • Projektowana zmiana zmierza do wprowadzenia tzw. rozproszonego modelu kontroli konstytucyjności ustaw, czyli przyznania każdemu sądowi kompetencji do odmowy zastosowania przepisu ustawy w rozpatrywanej przez niego sprawie
  • Wątpliwe jest jednak, czy zaproponowana nowelizacja (dotycząca art. 193 Konstytucji) doprowadzi do jakiejkolwiek rzeczywistej zmiany prawnej w tym zakresie, gdyż powtarza normę już obecnie wynikającą z orzecznictwa
  • Podzielenie nowego składu TK na trzy grupy – 5 sędziów wybranych na 3-letnią kadencję, 5 sędziów na 6-letnią kadencję i 5 sędziów na 9-letnią kadencję – nie stanowi wystarczającej gwarancji, że TK nie zostanie zdominowany przez sędziów wybranych przez jedną większość parlamentarną
  • Nowo wybrany sędzia TK albo w ogóle nie powinien mieć obowiązku składania ślubowania, albo ślubowanie powinno odbywać się przed organem, który dokonał wyboru, a więc Sejmem lub Marszałkiem Sejmu
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przekazał przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej Senatu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu opinię do senackiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP 

Projekt (druk senacki nr 55) przewiduje pięć zasadniczych zmian w Konstytucji RP:

  • wprowadzenie podstawy prawnej dla rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw (art. 1 pkt 1 projektu nadający nowe brzmienie art. 193 Konstytucji);
  • wprowadzenie 4-letniej karencji między piastowaniem funkcji parlamentarzysty lub członka Rady Ministrów a wyborem na sędziego TK (art. 1 pkt 2 projektu zmieniający treść art. 194 ust. 2 Konstytucji);
  • zmiany w zasadach powoływania Prezesa TK (art. 1 pkt 2 projektu dodający ust. 3 do art. 194 Konstytucji oraz art. 4 projektu);
  • wygaszenie kadencji aktualnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 2 projektu) i przejściowy mechanizm wyboru nowych sędziów TK (art. 3 projektu);
  • przejściowy wymóg zaprzysiężenia nowych sędziów TK przez Prezydenta RP (art. 3 ust. 3 i ust. 5 projektu).

Celem projektu jest „przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli konstytucyjności prawa w Polsce, zgodnego z wartościami konstytucyjnymi właściwymi dla demokratycznego państwa prawnego”. Jak wskazują projektodawcy, proponowane zmiany stanowią odpowiedź na „kryzys konstytucyjny, mający miejsce w latach 2016-2023, Trybunał Konstytucyjny utracił bowiem zdolność do niezawisłej i apolitycznej realizacji zadań i funkcji określonych w Konstytucji RP”.

Więcej na stronie biuro.rpo.pl

Sprawdź także

Paraliż państwa i prawa

Marek Safjan o paraliżu przywracania praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, neosędziach i wydanych przez nich wyrokach …