Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Obawy co do eksmisji

Obawy co do eksmisji

Prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów zapobiegających eksmisjom na bruk. Wątpliwości już na etapie wdrożenia nowych regulacji budzą zasadnicze obawy o to, czy mogą one stanowić skuteczny instrument zapobiegania eksmisjom.
Oto wystąpienie RPO i odpowiedź ministra

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisu art. 1046 § 4 k.p.c. – przypomina prof. I.Lipowicz. Przepis ten utracił moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, a zatem z dniem 16 listopada 2011 r. Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, zdaniem Rzecznika nie w pełni realizuje wskazówki udzielone przez Trybunał Konstytucyjny. Wątpliwości już na etapie wdrożenia nowych regulacji budzą zasadnicze obawy o to, czy mogą one stanowić skuteczny instrument zapobiegania eksmisjom na bruk i bezdomności, a jednocześnie zapewnienia sprawnej egzekucji wyroków eksmisyjnych, w których sąd nie przyznał dłużnikowi prawa do lokalu socjalnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu z dnia 5 grudnia 2011 r. w tej samej sprawie do Ministra Sprawiedliwości zwrócił się o rozważenie potrzeby doprecyzowania przepisów art. 1046 k.p.c., tak aby stanowił on instrument sprawnej egzekucji wyroków eksmisyjnych, przy uwzględnieniu ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych, a także o poinformowanie o planowanym terminie wydania rozporządzenia na podstawie upoważnienia z art. 1046 § 11 k.p.c. W wystąpieniu do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się natomiast o rozważenie potrzeby doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów w celu pełniejszej realizacji wskazówek Trybunału Konstytucyjnego i usunięcia trudności związanych z wykładnią przepisów tej ustawy.

Ministerstwo uspokaja

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (30.12.2011 r.) nie podzielił wątpliwości odnoszących się do uregulowań ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednocześnie podkreślił, że zmienione przepisy obowiązują od nieco ponad miesiąca. Ponadto, okres ten przypada między 1 listopada a 31 marca roku przyszłego a zatem, zgodnie z art. 16 i art. 17 ustawy, liczba wykonywanych wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu, jest znacząco ograniczona. Wyciąganie wniosków dotyczących potrzeby doprecyzowania regulacji na tym etapie, bez uwzględniania doświadczeń z co najmniej rocznego ich funkcjonowania w praktyce, mogłoby skutkować potrzebą kolejnych działań legislacyjnych i nie znajduje obecnie uzasadnienia.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …