Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Obniżają zarobki sędziom

Obniżają zarobki sędziom

Z głębokim oburzeniem odnotowujemy projekt ustawy tzw. okołobudżetowej na rok 2023, który w art. 5 przewiduje przyjęcie za podstawę ustalenia wynagrodzenia sędziów w 2023 r. kwoty w wysokości 5.444,42 zł. Jest to realne obniżenie wynagrodzeń sędziowskich, gdyż po raz trzeci z rzędu naruszona ma być ustawowa zasada odniesienia wysokości wynagrodzenia sędziów do przeciętnych wynagrodzeń w II kwartale poprzedniego roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r., wyniosło ono 6.156,25 zł. 

Proponowana regulacja nie ma racjonalnych podstaw. Premier Mateusz Morawiecki na konferencjach prasowych zapewnia, że sytuacja budżetu jest znakomita, wpływy mają być niespotykane w historii, więc w tym świetle brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla trzeciego z rzędu zerwania kompromisu, który został zawarty po licznych protestach środowiska sędziowskiego. Takie działanie godzi w Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który okazuje się być podmiotem niesłownym, na którego obietnicach i zapewnieniach nie można polegać. Mechanizm waloryzacji miał zapewniać sprawiedliwą regulację wynagrodzeń sędziów, niezależnie od aktualnej woli polityków. Jest to jedna z gwarancji sędziowskiej niezawisłości. 

Jak stanowi art. 178 ust. 2 Konstytucji, sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Jesteśmy jedyną grupą zawodową, o której w tym względzie stanowią przepisy rangi konstytucyjnej. Przypomnieć przy tym trzeba, że poza wynagrodzeniem sędziowie nie otrzymują z tytułu pełnionego urzędu żadnych nagród, ani premii i zasadniczo nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia. Doszło już do sytuacji, w której prokuratorzy na równorzędnych stanowiskach otrzymują wyższe wynagrodzenia od sędziów, gdyż otrzymują także nagrody.

    W 2012 roku władza polityczna po raz pierwszy odstąpiła od obowiązującego sposobu ustalania naszych wynagrodzeń, co było przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z 12 grudnia 2012 r. w sprawie K 1/12 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1510) Trybunał wskazał m.in., że „zamrożenie” wynagrodzeń sędziowskich może być tolerowane tylko wyjątkowo, ze względu na inne wartości konstytucyjne, w szczególności ze względu na trudności budżetowe państwa, jeżeli występuje w kontekście szerszego programu oszczędnościowego i nie może w żadnym wypadku stać się ono systematyczną praktyką. Tymczasem obecna władza polityczna już trzeci rok z rzędu chce złamać przyjęte ustawowo zasady waloryzacji płac sędziów. W tym czasie jednak podwyższono płace wielu grupom zawodowym. 

Ponadto wskazać należy na dodatkowe okoliczności:

  • –  w ostatnim czasie władza polityczna przyznała sobie podwyżki swych uposażeń o ok. 40 %;
  • – nie zawieszono wzrostu wynagrodzeń innych grup zawodowych, np. pracowników podmiotów leczniczych, dla których będzie ono kształtowane w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 r.;
  • –  od kilku miesięcy inflacja jest najwyższa od kilkunastu lat i osiągnęła już poziom ponad 16 %, co powoduje znaczny wzrost cen towarów i usług oraz dodatkowo obniża wartość otrzymywanych wynagrodzeń;
  • –  liczne transfery socjalne i zapowiedzi dalszych takich działań świadczą o braku zagrożeń dla finansów publicznych.

Zauważamy także, że od wysokości wynagrodzeń sędziów zależą zarobki referendarzy sądowych. Wykonują oni ważne zadania z zakresu ochrony prawnej, przez co zajmują zbliżoną pozycję zawodową i w zaistniałej sytuacji ich praca zasługuje na godne warunki materialne.

Wobec powyższego uznajemy, że proponowana regulacja nie jest uzasadniona ekonomicznie, ani w żaden inny merytoryczny sposób. Stanowi ona kolejną formę represji wobec środowiska sędziowskiego, walczącego o praworządność. Wzywamy Rząd do przestrzegania art. 91 § 1c usp i odstąpienia od planowanego uchwalenia art. 5 ustawy okołobudżetowej. Informujemy, że ustawa w tym kształcie wywoła protesty środowiska sędziowskiego. Będziemy podejmować działania prawne, aby wyegzekwować przestrzeganie mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń.

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …