Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o 1. licytacji mieszkania

Obwieszczenie o 1. licytacji mieszkania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Damian Mucha Kancelaria Komornicza w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 07.09.2015r. w Sali Nr 335 Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, ul.Młyńska 1a odbędzie się:1. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 1, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu posiada założony Zbiór Dokumentów, mieszkanie położone na czwartym piętrze oraz na poddaszu budynku wielorodzinnego (lokal dwupoziomowy) o powierzchni 62,10 m2 – o godz. 09:00,
2. spółdzielczego prawa do garażu nr 41 położonego w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 52, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia w Poznaniu posiada założony Zbiór Dokumentów – o godz. 09:30, należących do dłużnika: Aleksander Pachutko 61-889 Poznań, ul. Krakowska 1/11
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 231.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 173.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem złożyć rękojmię w kwocie: 23.100,00zł.
2. Spółdzielcze prawo do garażu oszacowane jest na kwotę: 24.700,00 zł.Cena wywoławcza wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 18.525,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem złożyć rękojmię w kwocie: 2.470,00zł. Rękojmię można złożyć w następujący sposób: – gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, – na rachunek bankowy komornika Nr 72 1020 4027 0000 1902 0290 3649 PKO BP S.A. I/O Poznań, w taki sposób, by uznanie rachunku nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Nieruchomości te można codziennie oglądać w ciągu 2-ch tygodni przed terminem licytacji, oraz akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w II Wydziale Cywilnym.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 1. licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Radosław Just na podstawie art. …