Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej w Luboniu

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej w Luboniu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że 22 maja 2014 r. o godzinie 09:00 w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ul. Szyperska 14, Poznań odbędzie się druga licytacja, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Luboń,
nr działki 123/4, obręb ewidencyjny Żabikowo, arkusz mapy 7, według treści księgi wieczystej położonej przy ul. Lipowej 62 i 64, według wypisu z rejestru gruntów przy ul. Poniatowskiego 41, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00013695/3. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 348,66 m2. Uzbrojenie terenu pełne. Budynek podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku. Budynek od kilku lat jest nieużytkowany. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociagową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (rozprowadzone przewody – brak pieca i grzejników) i telefoniczną. Budynek nieogrzewany i nieużytkowany.

Suma oszacowania wynosi 723.100,00 zł, a cena wywołania równa jest 2/3 częściom sumy oszacowania i wynosi 482.066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 72.310,00 zł
, którą należy wpłacić: – na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; – gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem; – w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Poznań, ul. J. Kochanowskiego 4/6, tel. 061 8517 546

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …