Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 113634

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 113634

9 listopada 2010 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się druga licytacja ułamkowych części nieruchomości – działki nr 16/89 i 16/105 o łącznej powierzchni 1 523 m kw zabudowane murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2010r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się druga licytacja ułamkowych części nieruchomości

stanowiącej: – działki nr 16/89 i 16/105 o łącznej powierzchni 1 523 m kw zabudowane murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. użytkowej 315,70 m kw (budynek parterowy, z nieużytkowym poddaszem i wielospadowym dachem, częściowo podpiwniczony – w piwnicy znajduje się pokój rekreacyjny, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia; w budynku znajduje się ogród zimowy i dwustanowiskowy garaż); pozostały teren działek zagospodarowany zielenią ozdobną, częściowo ogrodzony, podjazdy do garażu i dojścia do budynku utwardzone kostka betonową; na tyłach budynku znajduje się ogród zagospodarowany pielęgnowaną zielenią ozdobną, na którym znajduje się drewniany budynek gospodarczy i altana niezwiązane trwale z gruntem; uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg; dojazd do nieruchomości utwardzoną kostką betonową ulicą Wiosenną; otoczenie stanowią grunty niezabudowane, a od północy nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;

położonej
: Baranowo, ul. Wiosenna 89, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 113634 [NKW: PO1P/00113634/2]. Nieruchomość należy do dłużników w następujących częściach: – 1/2 część należy do dłużnika Patryka Ilowskiego, – 1/2 część należy do dłużników Katarzyny i Jarosława Ilowskich na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części należącej do dłużnika Patryka Ilowskiego wynosi 650 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 433 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 050,00zł. Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części należącej do dłużników Katarzyny i Jarosława Ilowskich wynosi 650 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 433 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 050,00zł. Rękojmie powinny zostać złożone najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Wskazane jest, aby rękojmie w gotówce wpłacone zostały najpóźniej w dniu 09.11.2010 r. do godz. 11.30 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu, a rękojmie na konto zostały wpłacone najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 3413/09/4/t lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …