Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w nieruchomości gruntowej w Luboniu

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziału w nieruchomości gruntowej w Luboniu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że 09.05.2014 r. o godzinie 13.45 w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda ul. Szyperska 14, Poznań odbędzie się druga licytacja udziału 1/6 części we współwłasności nieruchomości gruntowej, położonej w Luboniu przy ul. Kasztelańskiej 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 120/2, arkusz mapy 14 o obszarze 0,0491 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00096372/8. Nieruchomość zabudowana jest domem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym, z nieużytkowym poddaszem. Teren działki ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, gazową, kanalizacją oraz ogrzewanie lokalne.
Suma oszacowania wynosi 55 863,00 zł, a cena wywołania równa jest 2/3 częściom sumy oszacowania i wynosi 37.242,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania,
tj. w kwocie 5 586,30 zł, którą należy wpłacić: – na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; – gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem; – w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Poznań, ul. J. Kochanowskiego 4/6, tel. 061 8517 546

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …