Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości gruntowej

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości gruntowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosa Guzik, działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 24 lutego 2011 r. o godzinie 11w sali nr 104 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, przy ul. Szyperskiej 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łowęcin, gmina Swarzędz, przy ul. Szkolnejdziałka nr 55/12, obręb ewidencyjny Łowęcin, o powierzchni 840 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00212106/3.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym, piętrowym, na który składają się następujące pomieszczenia: kotłownia, dwa pomieszczenia socjalne, dwie hale produkcji, dwa magazyny i toalety. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Postęp do nieruchomości możliwy jest przez sąsiednią nieruchomość gruntową, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00090382/9 i której odrębna licytacja odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 10.00, a także przez drugą nieruchomość gruntową, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00092045/9.
Suma oszacowania wynosi 284.598,00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 213.448,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie , 28.459,00 zł którą należy wpłacić: – na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; – gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem; – w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik nr telefonu: 618517546, Poznań, ul. Kochanowskiego 4/6.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …