Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości lokalowej

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości lokalowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że 23 lutego 2011 roku, o godzinie 11, w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań Grunwald- Jeżyce przy ulicy Kamiennogórskiej 26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. Wysogotowskiej 49o powierzchni 55,83 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00069777/2. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 1/2 części we współwłasności gruntu oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00024723/2.
Lokal będący przedmiotem licytacji jest funkcjonalnie powiązany z położoną w tym samym budynku drugą nieruchomością lokalową, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00069778/9 i której odrębna licytacja odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 10.00. Jeżeli obydwie nieruchomości lokalowe zostaną kupione przez tego samego nabywcę, to w efekcie stanie się on właścicielem gruntu (działka geodezyjna nr 75/3 o powierzchni 1.391,00 m2) zabudowanego budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 28,75 m2 i budynkiem mieszkalnym, w którym prawnie wyodrębniono dwie nieruchomości lokalowe. Powyższe nie wyklucza nabycia poszczególnych nieruchomości lokalowych przez różnych kupujących. Nieruchomość nie jest zamieszkiwana.
Suma oszacowania wynosi 302.100.00 zł, a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 226.575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 30.210.00 zł którą należy wpłacić: – na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; – gotówką, w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem; – w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik nr telefonu: 618517546, Poznań, ul. Kochanowskiego 4/6.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …

Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości lokalowej

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości lokalowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że 23 lutego 2011 roku, o godzinie 10, w sali nr 210 Sądu Rejonowego Poznań Grunwald- Jeżyce przy ulicy Kamiennogórskiej 26 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Przeźmierowo,gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. Wysogotowskiej 49, o powierzchni 76,49 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00069778/9.
Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 1/2 części we współwłasności gruntu oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00024723/2. Lokal będący przedmiotem licytacji jest funkcjonalnie powiązany z położoną w tym samym budynku druga nieruchomością lokalową, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1P/00069777/2 i której odrębna licytacja odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 11.00.
Jeżeli obydwie nieruchomości lokalowe zostaną kupione przez tego samego nabywcę, to w efekcie stanie się on właścicielem gruntu (działka geodezyjna nr 75/3 o powierzchni 1.391,00 m2) zabudowanego budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 28,75 m2 i budynkiem mieszkalnym, w którym prawnie wyodrębniono dwie nieruchomości lokalowe. Powyższe nie wyklucza nabycia poszczególnych nieruchomości lokalowych przez różnych kupujących. Nieruchomość nie jest zamieszkiwana. Suma oszacowania wynosi 387.100.00 zł a cena wywołania równa jest 3/4 częściom sumy oszacowania i wynosi 290.325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 38.710.00zł którą należy wpłacić: – na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polsko S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; – gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem; – w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoba do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik nr telefonu: 618517546, Poznań, ul. Kochanowskiego 4/6.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …