Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości zabudowanych w Głuszynie 135

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości zabudowanych w Głuszynie 135

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki – kancelaria komornicza: Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 19 października 2011r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, ul. Szyperska 14 w sali nr 104 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości zabudowanych położonych pod adresem: Poznań, ul. Głuszyna 135należących do: RAPEX Sp. z o.o., zapisanych w księgach wieczystych nr: PO2P/00105800/5, PO2P/00129957/4, PO2P/00174101/9 – SR Poznań Stare Miasto.

Nieruchomości sąsiadują ze sobą i stanowią jeden kompleks gospodarczy ogrodzony – wcześniej wykorzystywany jako ferma drobiu. Nieruchomości zabudowane są budynkami produkcyjnymi (w tym 5 kurników), budynkiem gospodarczym, garażowym, magazynowym, budynkami: hydroforu, agregatu prądotwórczego, stacji transformatorowej. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 44.339m2.

Zgodnie z dyspozycją art. 926 § 1 kpc toczące się egzekucje skierowane do przedmiotowych nieruchomości zostały połączone w jedno postępowanie. Przedmiotem licytacji będą trzy nieruchomości łącznie mając na uwadze cel egzekucji jak i brak przeszkód natury prawnej i gospodarczej. Osoba, która zaofiaruje najwyższą cenę, uzyska przybicie i przysądzenie własności w zakresie trzech nieruchomości. Cena wywołania trzech nieruchomości łącznie: 1.899.135,75zł. Suma oszacowania trzech nieruchomości łącznie: 2.532.181,00zł. Sprzedaż (dostawa) zwolniona z podatku VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 253.218,10zł na
jpóźniej na dwa dni robocze przed terminem licytacji na rachunek bankowy kancelarii
: KOMORNIK SĄDOWY ZBIGNIEW GŁOWACKI PKO BP S.A. I/O w Poznaniu nr 18 1020 4027 0000 1002 0290 3607 podając sygn. sprawy KM 313/05 (tytułem rękojmi). Rękojmię można wpłacić także w gotówce od godz. 9.30 (przed wywołaniem licytacji) w sali Sądu Rejonowego, wskazanej jak na wstępie. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną i treścią protokołu opisu i oszacowania można zapoznać się w kancelarii komorniczej lub na dwa tygodnie przed terminem licytacji w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto, ul. Szyperska 14, (II Co 139/08/N), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 13:00 oraz od 14:00 do 15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed wszczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy Zbigniew Głowacki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …