Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / OBWIESZCZENIE o II licytacji nieruchomości w Tarnowie Podgórnym

OBWIESZCZENIE o II licytacji nieruchomości w Tarnowie Podgórnym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że 31 marca 2011 r. o godzinie 10:00 w sali nr 208 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ul. Kamiennogórska 26 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tarnowo Podgórne, powiat poznański, przy ul. Magnoliowej 11,nr działki 1472, obręb ewidencyjny Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 4, o powierzchni 0,0250 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00122078/2.
Nieruchomość jest zabudowana jednym segmentem budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 126,82 m2 (w tym garaż 18,53 m2), bez podpiwniczenia, przeznaczona jest na cele mieszkaniowe i nie jest zamieszkiwana. Suma oszacowania wynosi 524.000,00 zł, a cena wywołania równa jest 2/3 częściom sumy oszacowania i wynosi 349.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 52.400,00 zł, którą należy wpłacić:
– na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Nordea Bank Polska S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; – gotówką w dniu i miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem; – w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość, do której przysługuje będące przedmiotem licytacji prawo po uprzednim kontakcie z Panią Aliną Perz albo Panem Edwardem Perz pod nr telefonu 501 197 826 oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym.
Operat dostępny jest także w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …