Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 120486

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 120486

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2010r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużniczki: Renata Izydorczak-Mitschke.

stanowiącego: – lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 97,80 m kw położony na poddaszu pięciopiętrowego budynku wykonanego w technologii tradycyjnej pod koniec lat 30, składający się z salonu z częścią kuchenną, dwóch pokoi, korytarza, łazienki z WC; w jednym z pokoi umiejscowiona jest antresola, na którą prowadzą drewniane schody; lokal posiada niski standard wykończenia wnętrz; funkcjonalność niekorzystna; lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych oraz balkonu; do lokalu przynależy udział w wysokości 978/10348 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu i części wspólnych budynku) zapisanej w KW nr 49.645, położonego: Poznań, ul. Poznańska 35 lokal nr 9, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 120486 [NKW: PO1P/00120486/1]. Suma oszacowania wynosi 306 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 680,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 11.06.2010 r. do godz. 10.00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 5043/08/3 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
|

Wiecej

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …