Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 151917

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 151917

29 października 2010 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku na nieruchomości położonej: Poznań, ul. Jasielska 8, działka 2/11 o powierzchni 141 m kw.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2010r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210, odbędzie się pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynku na nieruchomości położonej: Poznań, ul. Jasielska 8, działka 2/11, stanowiącej:
– działkę nr 2/11 o powierzchni 141 m kw zabudowaną parterowym budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni użytkowej 92,30 m kw (budynek murowany z cegły, niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim krytym papą; stan techniczny i standard wykończenia przeciętny; w budynku znajduje się pięć pokoi biurowych o powierzchniach od 7,0-16,6 m kw oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego-dwie łazienki i kuchnia); uzbrojenie działki: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, gazowa-w zasięgu; działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp możliwy jest od strony asfaltowej ul. Jasielskiej przez sąsiadującą działkę oraz od strony zachodniej-z drogi wewnętrznej znajdujących się w drugiej linii zabudowy zabudowań biurowo-przemysłowych; najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowane, związane z działalnością podmiotów gospodarczych, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 151917 [NKW: PO1P/00151917/8].

Właścicielem gruntu jest Miasto Poznań, a dłużnik: „HORT-TRANS SPEDYCJA” E.Matuszewski Spółka Jawna w Poznaniu jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 07.04.2099 r. oraz właścicielem budynku. Suma oszacowania wynosi 230 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 175,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 090,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Wpłata rękojmi w gotówce powinna nastąpić najpóźniej w dniu 28.10.2010 r. do godz. 16.00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu lub w dniu licytacji w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sali nr 210 od godz. 09.00, a rękojmię na konto należy wpłacić najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 7618/09/3 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …