Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 619

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 619

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2010r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul.Kamiennogórskiej 26 w sali nr 209 w sprawie przeciwko dłużnikowi: Sławomir Kaczmarek

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
– działkę nr 106/3 o pow. 3391 m kw zabudowaną: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (pow. użytkowa 195,86 m kw, budynek trzykondygnacyjny, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim; stan techniczny budynku zadawalający), trzema budynkami gospodarczo-magazynowymi przyległymi do budynku mieszkalnego (o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 72,63 m kw, 77,95 m kw, 118,51 m kw; stan techniczny budynków: średni-budynek I i zły-budynki I i II), budynkiem garażowym (pow. użytkowa 145,08 m kw, budynek wolnostojący, stan techniczny średni), zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne; nieruchomość ogrodzona w części parkanem z przęseł panelowych mocowanych do słupków stalowych osadzonych w podmurówce oraz w części parkanem murowanym z elementów drobnowymiarowych z okładziną tynkową; wjazd na teren nieruchomości możliwy jest przez dwie bramy; niezabudowana część działki częściowo utwardzona (płyty betonowe), częściowo zagospodarowana obiektami małej architektury ogrodowej, nasadzeniami roślin ozdobnych, częściowo pokryta roślinnością trawiastą, krzaczastą, pojedyńczymi drzewami owocowymi niepielęgnowanymi, roślinnością ruderalną; uzbrojenie terenu na działce: sieć elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa z własnego ujęcia wody z instalacją hydroforową oraz sieć miejska w bezpośrednim zasięgu; dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej asfaltem – ul. Szkolna; bezpośrednie otoczenie działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczo-magazynowymi i działki niezabudowane z roślinnością krzaczastą i ruderalną, w dalszej odległości znajdują się tereny leśne oraz Jezioro Kierskie; kilkaset metrów od nieruchomości znajdują się podstawowe punkty handlowo-usługowe; przystanki komunikacji podmiejskiej usytuwane są przy drodze głównej – ul. Szamotulskiej, położonej: Chyby, gm. Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 13, działka nr 106/3, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 619 [NKW: PO1P/00000619/6].


Suma oszacowania wynosi 1 417 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 062 975,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 141 730,00zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 11.05.2010 r. do godz. 09.15 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 1510/08/3 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …