Strona główna / Szczypta soli / Ochrona praw nieletnich

Ochrona praw nieletnich

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wziął udział w spotkaniu w sprawie wdrożenia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich.

-Idziemy bardzo mocno do przodu – powiedział minister, inaugurując spotkanie (16.02.2024), w którym wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele kilkunastu instytucji zaangażowanych w ochronę praw nieletnich w różnych aspektach.

Spotkanie w sprawie wdrożenia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich

Do siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości przybyli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji oraz Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowej (NASK).
Obecna była również Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. Ministerstwo Sprawiedliwości, obok Adama Bodnara, reprezentowali wiceministrowie Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz Krzysztof Śmiszek.

– Bardzo się cieszę, że jesteśmy wszyscy zgromadzeni przy jednym stole. Mam poczucie, że razem możemy bardzo dużo zrobić – zwrócił się do zebranych Minister Sprawiedliwości. – Chodzi zarówno o działania na poziomie podnoszenia świadomości, jaki i działania na poziomie legislacyjnym, a więc o akty wykonawcze oraz nowe ustawy – dodał Adam Bodnar.

Spotkanie poprowadziła wiceministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

– Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, co już mamy – powiedziała wiceministra sprawiedliwości.
– A mamy Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich oraz nowelizację, zwaną ustawą Kamilka z Częstochowy. Mamy więc ramy działania na najbliższe lata. To, czego potrzebujemy, jeżeli chodzi o ochronę dzieci, to zmiana systemowa
– podsumowała wiceministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Uchwała w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026 (M.P. z 2023 r. poz. 1235) została podjęta przez Radę Ministrów
17 października 2023 roku. Jest to jeden z krajowych planów przewidzianych w ustawie o ochronie małoletnich. Przygotowując go przyjęto założenie, że zjawisko wykorzystywania seksualnego małoletnich może wystąpić w każdym środowisku, a wykształcenie czy też poziom zamożności osoby pokrzywdzonej i sprawcy są tutaj bez znaczenia.
Jak bowiem wynika z praktyki, na wykorzystanie seksualne może być narażone każde dziecko, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w cyberprzestrzeni.

Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023–2026 przewiduje szerokie spektrum działań i – wzorem opracowanego przez WeProtect Global Alliance Model National Response – został podzielony na sześć obszarów:

  1. Polityka i zarządzanie – m.in. badania związane ze zjawiskiem przestępczości seksualnej na szkodę małoletnich, gromadzenie danych statystycznych, prace legislacyjne mające na celu ochronę małoletnich;
  2. Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości – szkolenia dla policjantów, sędziów, prokuratorów, przygotowanie do wdrożenia krajowej bazy materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci;
  3. Wsparcie i ochrona osoby pokrzywdzonej oraz członków ich rodzin
    – m.in. działania na rzecz wzmacniania współpracy między przedstawicielami poszczególnych służb, upowszechnianie informacji o Infolinii dla dzieci, opracowanie wytycznych dla ośrodków pomocy;
  4. Profilaktyka ogólnospołeczna – programy edukacyjne, programy pracy ze sprawcami i osobami, co do których istnieje ryzyko popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę osoby małoletniej;
  5. Działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości seksualnej na szkodę małoletnich prowadzone w sektorze gospodarki i usług (wzmocnienie świadomości o konieczności zawiadamiania o czynach zabronionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich);      
  6. Etyczny przekaz medialny (spotkania z dziennikarzami, webinaria poświęcone przekazywaniu rekomendacji co do sposobu przekazu informacji o zdarzeniach, w których pokrzywdzonymi są osoby małoletnie – z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności).

Obok instytucji zaangażowanych w przygotowanie i wdrożenie Planu, jego realizacją są także zainteresowane organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …