Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ochrona praw obywateli UE

Ochrona praw obywateli UE

– Mam nadzieję, że podczas ostatniego w trakcie polskiej prezydencji posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) uda się sfinalizować prace dotyczące kilku instrumentów, które są kluczowe dla zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony praw obywateli Unii Europejskiej ? powiedział szef resortu Jarosław Gowin. Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości UE rozpoczęło się w Brukseli. Polskiej delegacji przewodniczyć będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Igor Dzialuk. W trakcie Rady ministrowie dyskutować będą nad m.in. dyrektywą ustanawiającą normy minimalne w zakresie spraw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Prace nad tym dokumentem stanowiły jeden z priorytetów polskiej prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Część obrad poświęcona będzie także europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu w sprawach karnych.
Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się od jakiegoś czasu apele praktyków o uproszczeniu obowiązującego dotychczas, opartego na kilku aktach i fragmentarycznego systemu określającego zasady gromadzenia dowodów. Ministrowie dyskutować będą również nad dyrektywą w sprawie dostępu do adwokata ? jedną z najistotniejszych w całej mapie drogowej dotyczącej praw procesowych dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym. Dyrektywa zapewni oskarżonemu lub podejrzanemu prawo do skorzystania z zawodowego obrońcy z chwilą postawienia zarzutów lub zatrzymania.
Inne punkty Rady to także: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia Europejskiego Zaświadczenia Spadkowego (?rozporządzenie w sprawie dziedziczenia?) ? dzięki rozporządzeniu załatwianie spraw spadkowych, w których występuje jakiś element zagraniczny, np. majątek spadkowy położony jest w kilku państwach, będzie prostsze i szybsze. Rozporządzenie oparte jest na kierunkowej zasadzie: jeden spadek, jeden sąd i jedno prawo. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (?rozporządzenie dotyczące rewizji Brukseli I?) ? najważniejszym celem tego projektu jest zniesienie exequatur, czyli dodatkowej procedury pośredniej, która musi przejść każde zagraniczne orzeczenie, aby mogło być skierowane do wykonania w danym państwie. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży (?niebieski guzik?) ? celem projektu jest stworzenie kompletnej europejskiej regulacji dotyczącej sprzedaży transgranicznej, która stanowiłaby alternatywę dla krajowych systemów prawnych regulujących umowę sprzedaży, tzn. mogłaby być swobodnie wybrana przez zainteresowane strony zamiast systemu prawa krajowego.
Wydział Informacji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …