Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ograniczyć egzekucję w rodzinie zastępczej

Ograniczyć egzekucję w rodzinie zastępczej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie analizy zagadnienia katalogu wyłączeń spod egzekucji i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu rozszerzenie tego katalogu o świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W obowiązującym stanie prawym, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych możliwe jest zajęcie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. – Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra, pisze M. Michalak – na zagadnienie dotyczące możliwości dokonania w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych zajęcia świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, otrzymywanego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, określone w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest świadczeniem przyznawanym w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej (choć expressis verbis nie jest świadczeniem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej) i należy do grupy dochodów, których celem jest zapewnienie niezbędnego utrzymania dziecku. Jednocześnie do należności tej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, tworzących katalog wyłączeń spod egzekucji. Natomiast stosownie do art. 831 1 pkt 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…)? oraz — na podstawie art. 833 6 kpc — nie podlegają egzekucji m. in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne.
– W mojej opinii- podkreśla M. Michalak- powyższe stanowi o ratio legis całkowitego wyłączenia środków pieniężnych uzyskanych przez rodziców zastępczych na utrzymanie dziecka od egzekucji. Rzecznik Praw Dziecka prosi M. Biernackiego o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyj nych mających na celu włączenie przedmiotowego świadczenia do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …