Strona główna / Aktualności / ONZ nadzoruje prawa dziecka w RP

ONZ nadzoruje prawa dziecka w RP

Komitet Praw Dziecka, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wydał uwagi i zalecenia dotyczące ochrony praw dziecka w Polsce. Komitet zwrócił uwagę na wiele kwestii sygnalizowanych wcześniej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Należy do nich m.in. potrzeba rozszerzenia zakresu ochrony dzieci przeddyskryminacją poprzez nowelizację ustawy o równym traktowaniu, a także zagwarantowanie, że dzieci będące członkami mniejszości wyznaniowych nie będą zmuszane do uczestnictwa w lekcjach religii innych wyznań. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na konieczność ochrony praw dzieci – uchodźców oraz dzieci narodowości Romskiej. Komitet podkreślił, że dzieci te doświadczają szczególnych trudności w zakresie dostępu do podstawowych praw społecznych. W ocenie Komitetu niezbędne jest także podjęcie działań w celu deinstytucjonalizacji opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami i zapewnienie realizacji ich prawa do edukacji z wykorzystaniem racjonalnych usprawnień.
Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował wykonanie zaleceń przez polskie organy państwowe. Konwencja o prawach dziecka wprowadziła stały mechanizm kontroli w postaci obowiązku państw ? stron składania okresowych sprawozdań z implementacji jej przepisów i stanu praw dziecka przed powołanym w tym celu w Genewie Komitetem Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przywołane powyżej zalecenia są efektem rozpatrzenia przez Komitet trzeciego i czwartego sprawozdania Polski.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …