Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Orzecznictwo SA w Poznaniu

Orzecznictwo SA w Poznaniu

Na stronach internetowych Sadu Apelacyjnego w Poznaniu można zapoznać się z treścią uzasadnień wyroków w najgłośniejszych sprawach badanych przez ten sąd. Dane osobowe zostały utajnione, ale z treści wyroku i uzasadnienia można osobiście się przekonać jakimi przesłankami kierują się poznańscy sędziowie ferując drugoinstacyjne wyroki.Sprawy cywilne
I ACa 1075/10 – Sprawa z powództwa Archidiecezji Poznańskiej przeciwko Skarbowi Państwa -Wojewodzie Wielkopolskiemu o odszkodowanie za szkodę spowodowaną bezprawnym wywłaszczeniem nieruchomości; I ACa 356/11 – Sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Jerozolimskiego za Murami przeciwko 1. Miastu Poznań, 2. Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy w Poznaniu, 3. Skarbowi Państwa ? Ministrowi Finansów o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli ewentualnie o zapłatę ; I ACa 375/11 – Sprawa o ochronę dóbr osobistych dotycząca popularnej piosenkarki . I ACa 442/11 – Sprawa o zapłatę przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w odniesieniu do której Sąd Handlowy w Meaux (Francja) wszczął postępowanie upadłościowe sauvergade.
Sprawy karne
II AKa 1/10 – Sprawa dotyczy zdarzenia z dnia 29.04.2004r. z udziałem policjantów i użyciem przez nich broni, skutkiem czego była śmierć i ciężkie uszkodzenie ciała pokrzywdzonych; II AKa 72/11 – Sprawa dotyczy wznowienia postępowania w zw. z wyrokiem T. K. z dnia 16.03.2011r. który orzekł, że dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego jest niezgodny z Konstytucją i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych;. II AKa 113/11 – Sprawa dotyczy zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego ;II AKa 165/11 – Sprawa dotyczy zadośćuczynienia w zw. z ustawą z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; II AKz 386/11 – Sprawa dotyczy określenia wg prawa polskiego kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …