Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pakiet ustaw izby nizszej

Pakiet ustaw izby nizszej

Większa kompensata dla ofiarom poważnych przestępstw i ich rodzin; opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów zastąpią rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne i dalsze „ucywilnienie sądów wojskowych to tylko niektóre z ustaw przyjętych przez posłow podczas 98.posiedzenia SEjmu RP. Wątpliwości dotyczące treści przepisów prawa podatkowegobędą rozstrzygane na korzyść podatników ? Sejm zakończył prace parlamentarne Uchwalona dziś w końcowym brzmieniu nowelizacja ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego. Nowelizacja zawiera ponadto propozycję złagodzenia zasad przeprowadzania kontroli. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewidują, że będzie je można przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Zwiększenie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom poważnych przestępstw i ich rodzinom To jedna ze zmian zawartych w przyjętej dziś nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy ? Kodeks postepowania cywilnego. Nowelizacja rozszerza krąg osób, które będą mogły ubiegać się o państwową kompensatę. Zmiany pozwolą też m.in. na wypłacanie wyższych niż dotąd kwot kompensaty. Rozszerzony został katalog osób objętych ustawą ? kompensata ma przysługiwać ofiarom czynów zabronionych a nie tylko przestępstw. Ponieważ przestępstwami nie są np. czyny zabronione popełnione przez sprawców, którym nie można przypisać winy, a winę wyłącza m.in. nieletniość sprawcy lub jego niepoczytalność, to np. rodzinie ofiary, która straciła życie w związku z działaniem takich osób, nie przysługiwała dotąd kompensata. Maksymalna kwota kompensaty została zwiększona do 25 tys. zł, a w przypadku śmierci ofiary ma wynieść do 60 tys. zł. Obecnie górna granica kompensaty wynosi 12 tys. zł. Nowelizacja doprecyzowuje, że zadośćuczynienie nie będzie mogło być przyznane, jeżeli ofiara była współsprawcą czynu zabronionego. Nowelizacja wydłuża termin, w jakim będzie można złożyć wniosek o kompensatę. Będzie to możliwe w okresie 3 lat od dnia pojawienia się skutków czynu zabronionego, nie później jednak niż 5 lat od dnia jego popełnienia. Obecnie ofiary lub ich najbliżsi mają na złożenie wniosku 2 lata od popełnienia przestępstwa. Teraz nad ustawą będą pracować senatorowie.
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów zastąpią rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne Sejm uchwalił dziś ostateczną wersję ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, które będą częścią sądów okręgowych. Zespoły zastąpią obecnie działające (na podstawie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych) rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. Ich zadaniem będzie sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Zespoły te mają wydawać opinie na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. W skład zespołów wchodzić będą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, doprecyzowano też pozostałe przepisy ustawy w tym zakresie. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Zakończenie parlamentarnych prac nad tzw. trzecią ustawą deregulacyjną W ostatnim dniu 98. posiedzenia posłowie ustalili końcowe brzmienie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Tzw. trzecia transza deregulacji przewiduje otwarcie 100 zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Nowe przepisy dotyczą profesji związanych m.in. z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa), rynkiem kapitałowym i towarowym oraz rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. To również zawody rzecznika patentowego, tłumacza przysięgłego, muzealnika, profesje z dziedziny konserwacji zabytków, a także zawody geologiczne i górnicze. Wśród przyjętych ułatwień są m.in. takie zmiany jak: ograniczenie praktyk zawodowych, umożliwienie samokształcenia, obniżenie opłat za egzaminy zawodowe, zniesienie niektórych biurokratycznych obowiązków oraz uelastycznienie warunków zatrudnienia. Rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych mają spowodować wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Deregulacja ma też zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przynieść nowe miejsca pracy. Z regulowanym dostępem do zawodów wiążą się negatywne konsekwencje dla rynku pracy i konsumentów. Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie innowacyjności. Po wejściu w życie uchwalonej trzeciej ustawy deregulacyjnej liczba zawodów objętych deregulacją wyniesie w sumie 247. W dotychczasowych dwóch transzach zderegulowano: w 2013 r. – 51 profesji, a w 2014 r. ułatwiono dostęp do kolejnych 96 zawodów. W dalszej kolejności ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.
Większe bezpieczeństwo klientów parabanków, niższe koszty pożyczek oraz kredytów To cel nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, której ostateczny kształt ustalił dziś Sejm. Tzw. ustawa antylichwiarska ma wyeliminować nieuczciwe praktyki stosowane przez firmy udzielające kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Chodzi o praktyki pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek. Ustawa m.in. wprowadza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego – 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie będą mogły być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. W myśl ustawy pozaodsetkowe koszty kredytu to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. Lepsza ochrona klienta ma też dotyczyć sytuacji, gdy będzie on zalegał ze spłatą pożyczki. Zgodnie z nowelizacją limit odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek wyniesie sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (dotychczas 15 proc.). Limit ten ma również obejmować m.in. opłaty za prowadzenie czynności windykacyjnych. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę limitów: kosztów pozaodsetkowych oraz opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsetek za opóźnienia, konsument będzie miał możliwość zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu. Oznacza to, że klient skorzysta z tzw. kredytu darmowego. Ponadto wobec firm z branży pożyczkowej zostaną wprowadzone określone wymogi dotyczące prowadzenia tej działalności. Będą to musiały być spółki kapitałowe z kapitałem zakładowym w wysokości co najmniej 200 tys. zł, utworzonym ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych. Wymagana będzie też niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach spółki i prokurentów. Ustawa uprawnia Komisję Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia, w szczególności z zamiarem oszustwa. Nowelizacja ma też usprawnić współpracę KNF z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. KNF będzie mogła udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Za utrudnianie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez inspektorów KNF będzie grozić grzywna do 500 tys. zł, kara ograniczenia wolności albo kara więzienia do lat 2. Z kolei oferowanie lokat bez wymaganego zezwolenia będzie karane grzywną do 10 mln zł i pozbawieniem wolności do 5 lat. Nowelizacja będzie teraz przekazana do podpisu prezydenta.
Korzystniejsze zasady rozpatrywania reklamacji klientów instytucji finansowych Taką zmianę przewiduje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Sejm uchwalił dziś jej ostateczne brzmienie. Nowelizacja określa m.in. zasady i terminy rozpatrywania przez np. banki, towarzystwa emerytalne czy zakłady ubezpieczeń reklamacji składanych przez konsumentów. Zgodnie z nowelizacją na rozpatrzenie reklamacji będzie 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin będzie mógł być przedłużony do 60 dni, jednak o powodach opóźnienia firmy będą musiały poinformować klienta. O procedurach dotyczących składania i rozpatrywania reklamacji instytucje finansowe będą musiały dokładnie informować swoich klientów i zamieszczać je w umowie. Reklamacja (w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej) będzie mogła być składana w każdej jednostce danej instytucji finansowej. Dodatkowo interesy klientów instytucji finansowych będzie reprezentował Rzecznik Finansowy. Będzie on powoływany przez premiera na wniosek Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Rzecznik będzie mógł nałożyć karę do 100 000 zł na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji. Zawarte w ustawie rozwiązania zwiększą ochronę klientów instytucji finansowych. Ustawa zostanie teraz przesłana do podpisu prezydenta.
Zewnętrzny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej Izba przyjęła nowelizację ustawy ? Prawo o ustroju sądów wojskowych. Zewnętrzny nadzór administracyjny będzie obejmował analizę rocznych informacji o działalności sądów wojskowych, wyznaczanie ogólnych kierunków nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesów wojskowych sądów okręgowych oraz kontrolę wywiązywania się przez nich z obowiązków. W jego ramach będą wydawane także stosowne zarządzenia. W przypadku m.in. stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, Minister Sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. Nadzór będzie w praktyce wykonywany przez delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów sądów wojskowych, a jego szczegółowy tryb określi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Ponadto nowelizacja przewiduje zmiany dotyczące trybu powoływania prezesa sądu wojskowego. Kandydat, przedstawiany przez Ministra Sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię organu samorządu sędziowskiego, czyli Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych. Jeśli w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, Minister Sprawiedliwości będzie mógł ? w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ? powołać prezesa sądu wojskowego bez niej. Podobnie będzie w przypadku wydania przez Zgromadzenie opinii negatywnej, ale wtedy kandydat będzie musiał uzyskać dodatkowo pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. W dalszej kolejności ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …