Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Palestra wykuwa przyszłość

Palestra wykuwa przyszłość

Jak już informowaliśmy po ponad rocznej pracy zespołu pod kierunkiem adw. prof. Macieja Gutowskiego, NRA przyjęła propozycję zmiany ustawy Prawo o adwokaturze. Kompleksowe zmiany wynikają z konieczności zmian w funkcjonowaniu samorządu adwokackiego jakie nastąpiły przez ostatnie 30 lat ? od czasu uchwalenia poprzedniej ustawy. Podczas posiedzenia plenarnego NRA przyjęto projekt ustawy Prawo o adwokaturze oraz uchwałę dotyczącą kosztów sądowych w sprawach cywilnych, a także uchwałę w sprawie niezawisłości sędziowskiej.
NRA wyraziła niepokój związany z przebiegiem prac legislacyjnych w przedmiocie założeń do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i o zmianie kodeksu postępowania cywilnego. Adwokaci uważają, że pomysł likwidacji znaków sądowych nie jest poparty rzetelnymi analizami merytorycznymi i finansowymi. NRA postuluje, aby wprowadzenie elektronicznej formy płatności stanowiło dodatkową możliwość ponoszenia opłat sądowych, a nie było alternatywą dla znaków sądowych. Adwokaci podkreślili zaniedbanie do jakiego doszło poprzez zagubienie stanowiska NRA w pracach legislacyjnych. Jednocześnie NRA ponowiła postulat podjęcia głębszej reformy systemu kosztów sądowych w sprawach cywilnych, w tym rozwiązania problemu kosztów zastępstwa procesowego.
Samorząd adwokacki uważa, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wymagają pilnych zmian.
? Zasadne wydaje się doprowadzenie w pierwszej kolejności do tego, aby w tzw. sprawach cywilnych z wyboru obywatele uzyskali prawo do zwrotu realnych kosztów zastępstwa procesowego według średnich stawek rynkowych. ? czytamy w uchwale. Obecne przepisy tego nie gwarantują, co wpływa na ograniczenie prawa dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. NRA zwraca również uwagę na konieczność wprowadzenia systemu bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej z zaznaczeniem by przy tej okazji nie doszło do ograniczenia prawa obywatela do pomocy najlepiej przygotowanych profesjonalistów.
Podczas posiedzenia zajęto także stanowisko w sprawie niezawisłości sędziowskiej.
? ?Elastyczne? traktowanie ram ustawowych, pomijanie treści przepisów kompetencyjnych zawartych w ustawach i odwoływanie się do regulacji niższego rzędu, celem doraźnej ingerencji w kompetencje władzy sądowniczej, deprecjonuje zasadę podziału władzy. ? uważają adwokaci. NRA podkreśla też, że wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości o zabarwieniu emocjonalnym nie służą wykonywaniu jego kompetencji. Adwokatura sprzeciwia się próbom wpływu na działanie polskich sądów przez władzę wykonawczą i opowiada się za przekazaniem kompetencji oceny pracy sędziów Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponadto Adwokatura dostrzega potrzebę wprowadzenia jasnych kryteriów doboru na stanowiska sędziowskie oraz zagwarantowania rzeczywistego udziału adwokatów i radców prawnych w dostępie do stanowisk sędziowskich po to, aby uczynić godność sędziego koroną zawodów prawniczych. NRA podjęła też uchwałę dotyczącą terminu zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zgodnie z decyzją NRA, Zjazd odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 roku w Katowicach. Jako parytet osobowy przyjęto proporcję ? 1 delegat na 40 adwokatów, członków izby wpisanych na listę adwokatów wykonujących zawód. Ponadto Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad wydaniem kompletu sześciu płyt poświęconych zasłużonemu dla Adwokatury śp. arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu. JAKIE ZMIANY KORPORACYJNE:
Powrót do zawodowego egzaminu ustnego, czteroletnia kadencja NRA oraz możliwość ponownego wpisu na listę adwokatów po dyscyplinarnym skreśleniu, to główne zmiany zaproponowane przez NRA w nowej ustawie Prawo o adwokaturze. Nowy dokument jest znacznie obszerniejszy od obecnie obowiązującego. Część zagadnień jak na przykład sądownictwo dyscyplinarne została rozbudowana i dodano nowe rozdziały jak doskonalenie zawodowe czy tajemnica adwokacka, nadając tym samym dotychczasowym normom etycznym rangę ustawową.
Projekt, wyliczając zadania samorządu zawodowego, kładzie nacisk na pełnienie funkcji publicznej i zapewnienia obywatelom fachowej pomocy prawnej, obejmującej zarówno prawo krajowej jak i UE. Wprowadzono możliwość odpłatności pełnionych funkcji samorządowych w organach Adwokatury. Projekt doprecyzowuje kompetencje WKR, dookreśla termin zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury, wskazując, że następuje to przed końcem kadencji NRA w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o zwołaniu zjazdu. Doprecyzowano także kompetencje Nadzwyczajnego Zjazdu, który ma te same kompetencje co Zjazd, ale w zakresie określonym celem jego zwołania zawartym w porządku obrad. Zjazd ustala liczbę izb adwokackich, ich nazwy oraz zasięg terytorialny. Zaproponowano również przedłużenie o rok kadencję organów Adwokatury, które ma zapewnić stabilizację w pełnieniu funkcji organów oraz rozwiązać coraz trudniejszy logistycznie problem samorządu i izb jakim jest przeprowadzanie wyborów w związku ze zwiększającą się liczbą członków uprawnionych do głosowania. Projekt upraszcza wniosek o wpis na listę adwokatów oraz wyznaczenia siedziby zawodowej. Doprecyzowano przepisy dotyczące wyznaczenia przez dziekana zastępcy adwokata w przypadku gdy ten jest czasowo bądź trwale pozbawiony możliwości wykonywania zawodu. Nie uległy natomiast większej zmianie dopuszczalne formy prowadzenia działalności zawodowej. Unowocześniono zapisy dotyczące zespołu adwokackiego oraz uregulowano w szerszym zakresie możliwość wykonywania zawodu w spółce prawa handlowego.
Nowością jest możliwość wypowiedzenia przez adwokata pełnomocnictwa w przypadku pomocy prawnej z urzędu, ograniczając ją jedynie do uzasadnionego ważnego powodu. W ustawie znalazł się przepis dotyczący zagadnień opodatkowania bezpłatnych porad prawnych. W projekcie zaproponowano zmianę terminu składania środków zaskarżania przez adwokata ustanowionego z urzędu. Autorzy zmian proponują, aby termin ten biegł od momentu doręczenia adwokatowi zawiadomienia o jego wyznaczeniu wraz z sentencję i uzasadnieniem tego orzeczenia.
Doprecyzowano status aplikanta adwokackiego. Ustawa daje możliwość aplikantom, którzy ukończyli aplikację a nie zdali egzaminu zachowania statusu aplikanta ze wszystkimi uprawnieniami do następnego wyznaczonego egzaminu, nie dłużej jednak niż przez rok. NRA proponuje w nowym Poa powrót do części ustnej podczas egzaminu zawodowego. Zachowanie obiektywizmu ma zapewnić utworzony zamknięty katalog pytań, który utworzy ta sama komisja, która będzie tworzyć kazusy do części pisemnej. Zdający będą mieli możliwość nagrania dźwiękowego z przebiegu swojego egzaminu.
Rozbudowano przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego, ograniczając tym samym zakres przedmiotowy odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. W sposób szczegółowy uregulowano dochodzenie prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego, postępowanie dyscyplinarne prowadzone przed dziekanem ORA, uprawnienia i obowiązki stron postępowania dyscyplinarnego, zasady prowadzenia rozprawy pod nieobecność obwinionego oraz zasady ustalania i ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego. Ustawa przewiduje oddzielenie struktury sądownictwa dyscyplinarnego od struktury izb adwokackich. Właściwości terytorialne sądów dyscyplinarnych jako organów Adwokatury mogłyby obejmować obszar jednej lub kilku izb adwokackich. Ustawa daje też możliwość powołania większej liczby sędziów sądów dyscyplinarnych, w zależności od potrzeb. W projekcie uwzględniono również ostatnie wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kary upomnienia wymierzonej przez dziekana ORA. Adwokat ukarany karą upomnienia będzie mógł zakwestionować przed sądem fakt popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, dopuszczalności wszczęcia przeciwko niemu postępowania jak i prawidłowości prowadzenia takiego postępowania oraz zasadności wymierzonej w nim kary. Projekt dopuszcza również możliwość ubiegania się o ponowny wpis na listę adwokatów osobie ukaranej karą wydalenia z Adwokatury. Możliwość taka nastąpi po upływie dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia i pod warunkiem zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu adwokackiego.
Opracowanie kompleksowych zmian ustawy Prawo o adwokaturze jest realizacją postulatów Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2010 roku. Projekt zastępuje 45-krotnie nowelizowaną ustawę z 26 maja 1982 roku, powstałą w czasie znacznie poprzedzającym transformację polityczną oraz zmiany gospodarcze i społeczne, które również wpłynęły na funkcjonowanie samorządów zawodowych w Polsce. Wynika z konieczności zmian w funkcjonowaniu samorządu adwokackiego ze względu na rosnącą liczbę adwokatów i aplikantów, uzupełnia również luki prawne oraz uwzględnia wytyczne Trybunału Konstytucyjnego.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystąpi teraz do Ministra Sprawiedliwości o możliwość prezentacji projektu.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …