Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Pamiętajcie o terminach zawitych

Pamiętajcie o terminach zawitych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: przewodniczący- sędzia WSA Walentyna Długaszewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisówustawy o transporcie drogowym i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: odrzucić sprzeciw od postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 19 lipca 2017 r.
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 19 lipca 2017 r. starszy referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do podpisania sprzeciwu w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu. Skarżący przesłał podpisany sprzeciw w piśmie nadanym na poczcie w dniu […] r., czyli po upływie 7 dniowego terminu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje :
Zgodnie z art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. W rozpoznawanej sprawie skarżący nie uzupełnił w wyznaczonym 7 dniowym terminie braku formalnego sprzeciwu ( poprzez jego podpisanie ), wobec czego Sąd na podstawie art. 259 § 2 powyższej ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …