PiSIzba SN broni neoKRS

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu 3 grudnia 2019 r. rozpoznając odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia kandydata na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie powziął poważne wątpliwości co do skutków wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. wydanego w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 A.K. in. przeciwko Sąd Najwyższy, w związku z czym zadał składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego pytanie następującej treści:

  1. „Czy Sąd Najwyższy rozpoznając odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na urząd sędziego – w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. i in. przeciwko Sąd Najwyższy – ma obowiązek zbadać z urzędu, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej?”;
  2. „Czy ustalenie przez Sąd Najwyższy, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, stanowi samoistną podstawę uchylenia zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na urząd sędziego, a jeżeli tak, to czy taka uchwała podlega uchyleniu w całości, niezależnie od granic zaskarżenia?”.

Uzasadnienie zostanie sporządzone w najbliższym czasie.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …