Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / PiSIzba SN kontraatakuje

PiSIzba SN kontraatakuje

W bazie orzeczeń Sądu Najwyższego opublikowane zostało uzasadnienie do postanowienia SN z 7 maja br., którym Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami prawnymi dotyczącymi zgodności z Konstytucją RP przepisów dopuszczających wnioski o wyłączanie sędziów wyłonionych w postępowaniach przed Krajową Radą Sądownictwa w aktualnym składzie.

1. Czy art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza wniosek o wyłączenie sędziego powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w skład której wchodzą sędziowie wybrani w sposób przewidziany w art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 976 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3),
- jest zgodny z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2018 r., poz. 5 ze zm.) w zakresie, w jakim obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym stanowi akt niewymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów,
- jest zgodny z art. 144 ust. 2 oraz art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
3. Czy art. 1 w związku z art. 82 i art. 86, art. 87, art. 88 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim stanowi normatywną podstawę rozstrzygania przez Sąd Najwyższy o:
a) statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego Sądu Najwyższego,
b) skuteczności czynności sądu dokonanej z udziałem tej osoby,
a także
c) czynnym i biernym prawie wyborczym do organów sądu, w tym legitymacji tej osoby do sprawowania funkcji w organach sądu, zaś w przypadku Sądu Najwyższego – także w organach izb tego Sądu
- jest zgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17 oraz art. 183 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

Powyższe pytania wyłoniły się w związku z pismem Okręgowej Rady Adwokackiej wniesionym w tej sprawie w dniu 20 marca, w którym ORA zwróciła się o wyłączenie od rozpoznania sprawy 19 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jako wskazanych przez członków Krajowej Rady Sądownictwa (dalej: KRS) na urząd sędziego w tej Izbie w dniu 28 sierpnia 2018 r., ze względu na wątpliwości co do skuteczności ich powołania oraz co do możliwości zachowania obiektywizmu w sprawie, gdyż zaskarżona uchwała ORA została podjęta w związku z kwestionowaniem legalności procedury wyboru sędziów do tej Izby.

Pytania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Trybunału Konstytucyjnego 7 czerwca.

Sprawdź także

Prawica broni smogu

Wyborcza.pl ujawnia, że Prokuratura Ziobry bierze smog w obronę. Będzie chronić skarb państwa przed pozwami …