Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Płeć ustali sąd w Łodzi

Płeć ustali sąd w Łodzi

Sejm podczas 99. posiedzenia przyjął też końcowe brzmienie ustawy o uzgodnieniu płci, zgodnie z którą specjalna procedura sądowa umożliwi uznanie tożsamości płciowej jako podstawy do określenia płci. Ustawa dotyczy osób, których płeć metrykalna (biologiczna) różni się od tożsamości płciowej, czyli psychicznego poczucia dotyczącego
tego, jakiej jest się płci. Zgodnie z ustawą do wniosku o uzgodnienie płci wnioskodawcy będą musieli dołączyć 2 orzeczenia, stwierdzające występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej, wydane niezależnie przez dwóch lekarzy (psychiatrów lub seksuologów albo przez jednego z tych lekarzy i psychologa z certyfikatem seksuologa klinicznego) oraz odpis aktu urodzenia. Dokumenty te będą musiały być wydane nie wcześniej niż rok przed zgłoszeniem wniosku. Wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Wniosek ma zawierać też imię lub imiona, jakie miałby nosić wnioskodawca po uzgodnieniu płci.
Sprawy o uzgodnienie płci ma rozpatrywać Sąd Okręgowy w Łodzi, który prowadzi takie postępowania od lat. Będą one rozpatrywane w trybie nieprocesowym.
Oznacza to, że nie będzie już konieczności pozywania własnych rodziców. Prawomocne postanowienie uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci będzie podstawą sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu osobistego.
Pozwoli też niezwłocznie sporządzić i wydać dokumenty: potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy, uwzględniające nowe dane osobowe. Informacje z dotychczasowych dokumentów byłyby udostępniane wyłącznie na żądanie osoby zmieniającej płeć albo sądu. Ponadto ustawa daje osobom poniżej 18 roku życia, których tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, możliwość zmiany imienia ? na niewskazujące na płeć. Ustawa zostanie teraz przesłana do podpisu głowy państwa.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …