Strona główna / Aktualności / Policja lekceważy obywateli

Policja lekceważy obywateli

Mieszkaniec Katowic żali się, że policjanci nie przesłali do sądu złożonej przez niego skargi dotyczącej przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego. W następstwie tego zaniechania, naruszono art.488 §1 k.p.k., zgodnie z którym ?Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę (….) po czym przesyła skargę do właściwego sądu”. W toku badania skarg Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że praktyka stosowana przez funkcjonariuszy Policji w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego może wywoływać uzasadnione wątpliwości.
W odpowiedzi udzielonej w tej sprawie Pełnomocnikowi Terenowemu Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach pismem z dnia 9 stycznia 2012 r. Zastępca Wydziału Kontroli KWP w K. poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, iż podniesiony przez obywatela zarzut jest bezzasadny. Uzasadniając to stanowisko wskazano, iż po zapoznaniu się z treścią skargi dotyczącej przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego Komendant Komisariatu Policji przekazał sprawę do Prokuratury Rejonowej w O. w celu dokonania oceny, czy zachodzi interes społeczny do objęcia czynu ściganiem z urzędu.
Prokurator w dniu 9 września 2011 r. wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, wskazując, iż brak jest interesu społecznego do objęcia sprawy ściganiem z urzędu. Jednocześnie prokurator pouczył skarżącego, iż przysługuje mu nadal prawo złożenia prywatnego aktu oskarżenia. Policja na tym etapie zakończyła czynności w sprawie. Zastępca Wydziału Kontroli KWP w K. stwierdził, iż całość działań funkcjonariuszy Policji była prowadzona prawidłowo, a obywatel z uprawnienia do złożenia prywatnego aktu oskarżenia nie skorzystał.
RPO nie godzi się z argumentacją przedstawioną przez Komendę Wojewódzką Policji w K. Artykuł 488 §1 k.p.k., nakłada wprost na Policję obowiązki w postaci przyjęcia skargi, w razie potrzeby zabezpieczenia dowodów oraz przesłania skargi do właściwego sądu. Skorzystanie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Z. z możliwości zasięgnięcia opinii prokuratury, czy wobec złożenia skargi o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego nie zachodzi interes społeczny do objęcia czynu ściganiem z urzędu należy ocenić pozytywnie. Natomiast nie może budzić żadnych wątpliwości to, iż w sytuacji gdy Prokurator uznał, iż brak jest podstaw do zmiany trybu ścigania, funkcjonariusze Policji mają obowiązek wykonać czynności przewidziane w art. 488§1 k.p.k. Należy mieć na uwadze, iż w dniu 15 lutego 2012r. Komendant Główny Policji wydał nowe Zarządzenie nr 109 w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo – śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, które w §8 normują kwestie postępowania w razie otrzymania zawiadomienia o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego, Jednakże wytyczne te, w dalszym ciągu nie regulują trybu postępowania, w sytuacji gdy prokurator, któremu przesłano skargę z wnioskiem o rozważenie wszczęcia postępowania z urzędu.
Nie może budzić żadnych wątpliwości to, iż pomimo braku odpowiedniej regulacji w tym zakresie w Wytycznych Komendanta Głównego Policji, w takim przypadku Policja powinna kontynuować dalsze czynności w sprawie, zgodnie z art.488 §1 k.p.k. Skorzystanie z procedury przewidzianej w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji nie może zwalniać funkcjonariuszy Policji z realizacji ustawowo nałożonych na nich obowiązków Oczywiste jest bowiem, iż zarządzenie jako akt o charakterze wewnętrznym nie może derogować aktu rangi ustawowej.

Sprawdź także

PAD-aleć blokuje NSA

Prezydent chce, by TK zbadał, czy NSA może oceniać ważność prezydenckich powołań sędziowskich We wniosku …