Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Polska i Rosja upraszczają procedury

Polska i Rosja upraszczają procedury

Rosja spełni wszystkie oczekiwania Polski w sprawe smoleńskiego śledztwa.

Wraz z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem do Polski przybyli szefowie resortów sprawiedliwości i prokuratury Rosji. Szefowie delegacji rosyjskiej podpisali Memorandum o współpracy w sferze wymiaru sprawiedliwości.Wizyta Prezydenta Rosji umożliwiła spotkanie dwustronne ministra Kwiatkowskiego z ministrem sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Konowałowem, który był jednym z członków delegacji rosyjskiej. Było to już czwarte spotkanie obydwu ministrów w tym roku.
Spotkanie dwustronne było okazją do podsumowania współpracy w bieżącym roku, która ? jak zgodnie ocenili obaj ministrowie ? była wyjątkowo intensywna i owocna. Jej efektem jest m.in. podpisanie Memorandum o współpracy oraz Programu współpracy na lata 2010-2012. Co ważne, podpisane porozumienia o współpracy zaczęły być realizowane w praktyce, czego najlepszym przykładem mogą być konsultacje ekspertów obu stron przeprowadzone w Warszawie w listopadzie br.
Ministrowie wykorzystali spotkanie dwustronne także do przeprowadzenia dalszych kierunkowych uzgodnień dotyczących dwóch projektów umów bilateralnych, to znaczy Porozumienia o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w sprawach cywilnych i Umowy o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 roku oraz o szczególnych formach współpracy w sprawach karnych.
Porozumienie, poprzez uproszczenie kanałów komunikowania się sądów obu stron,umożliwiłoby skrócenie czasu wykonywania wniosków sądów jednego państwa o doręczenie dokumentów sądowych lub przeprowadzenie dowodu na terytorium drugiego państwa. W wyniku rozmów ministrów zarysowała się opcja zawarcia Porozumienia, którego zakres początkowo dotyczyłby spraw gospodarczych. Takie rozwiązanie wpisywałoby się dobrze w politykę rozwijania i wzmacniania polsko ? rosyjskich relacji gospodarczych, dyskutowaną w czasie wizyty Prezydenta Miedwiediewa. Szczegółowe rozwiązania będą doprecyzowywane w czasie rozmów ekspertów w lutym 2011 r., tak by Porozumienie było gotowe do podpisania w maju przyszłego roku.
Z kolei Umowa dotycząca spraw karnych wprowadziłaby nowoczesne formy współpracy transgranicznej w sprawach karnych, takie jak powoływanie wspólnych zespołów śledczych czy przeprowadzanie dowodów przy użyciu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych, tj. telekonferencji i wideokonferencji. Ministrowie omówili możliwe obszary współpracy w tej dziedzinie w kontekście trwających w Rosji prac legislacyjnych, m.in. dotyczących przesłuchiwania świadków czy biegłych w drodze wideokonferencji. Strona polska zaoferowała, w miarę potrzeby, możliwość podzielenia się ze strona rosyjską swoimi doświadczeniami w stosowaniu tego typu środków. Minister Kwiatkowski przedstawił nadto ministrowi Konowałowowi informacje nt. przygotowań Polski do sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Ministrowie omówili możliwości współpracy w tym obszarze w relacjach Unia Europejska ? Rosja w okresie polskiej Prezydencji. Minister Konowałow przekazał ministrowi Kwiatkowskiemu zaproszenie do udziału w Forum Prawniczym, które odbędzie się w maju 2011 r. w Sankt Petersburgu. Minister Kwiatkowski przyjął zaproszenie. Ministrowie uzgodnili, że ich spotkanie przy okazji tego wydarzenia będzie dobrą sposobnością do podpisania Porozumienia o bezpośrednim porozumiewaniu się sądówj.
W trakcie dwustronnego spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski przekazał rosyjskiemu ministrowi sprawiedliwości oczekiwanie polskiego rządu, aby wrak prezydenckiego samolotu TU-154M trafił do Polski jeszcze przed pierwszą rocznicą katastrofy smoleńskiej.
Także prokurator generalny RP Andrzej Seremet i prokurator generalny Federacji Rosyjskiej Jurij Czajka podpisali Memorandum o współpracy pomiędzy Prokuraturą Generalną Rzeczypospolitej Polskiej a Prokuraturą Generalną Federacji Rosyjskiej.
Podpisanie memorandum odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa.
MEMORANDUM o współpracy pomiędzy Prokuraturą Generalną Federacji Rosyjskiej a Prokuraturą Generalną Rzeczypospolitej Polskiej
Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej i Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Stronami, uznając wagę umocnienia i dalszego rozwoju wzajemnej współpracy pomiędzy Prokuraturami obu państw w dziedzinie walki z przestępczością oraz ochrony praw i wolności człowieka przy wykorzystaniu najbardziej skutecznych metod i środków, porozumiały się w następujących sprawach:
1.Strony realizują współpracę na podstawie niniejszego Memorandum w ramach swych uprawnień i z uwzględnieniem obowiązku przestrzegania ustawodawstwa i umów międzynarodowych swoich państw. Strony dążą do osiągnięcia praktycznych wyników w zakresie walki z przestępczością oraz ochrony praw i wolności człowieka.
2.Strony organizują konferencje, seminaria i konsultacje w celu wymiany doświadczeń zdobytych w ramach ich działalności, informacji o ich krajowych systemach prawnych i ustawodawstwie, podnoszenia skuteczności wykonywania wniosków o pomoc prawną, a także wymiany doświadczeń krajowych w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, korupcji i innych przestępstw. Strony przeprowadzają konsultacje w kwestiach prawnych, między innymi na etapie sporządzania i wykonywania poszczególnych wniosków o ekstradycję i wzajemną pomoc prawną. Niniejsze Memorandum nie stoi na przeszkodzie Stronom w określaniu innych kierunków i form współpracy, z przestrzeganiem warunków wskazanych w punkcie 1.
3.W celu realizacji niniejszego Memorandum Strony kontaktują się ze sobą bezpośrednio. Współpraca Stron w ramach niniejszego Memorandum realizowana jest: ze Strony rosyjskiej ? przez Główny Zarząd Międzynarodowej Współpracy Prawnej Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej; ze Strony polskiej ? przez Departament Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Każda Strona wyznaczy jedną lub więcej osób, odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z drugą Stroną. W ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania niniejszego Memorandum Strony przekażą sobie wzajemnie dane osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów pomiędzy Stronami.
4.W celu wykonania Memorandum współpraca pomiędzy Stronami realizowana jest na podstawie wniosków w formie pisemnej, przesyłanych pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą jakichkolwiek innych urządzeń technicznych zapewniających otrzymanie dokumentów w formie pisemnej. Wnioski mogą być również przekazywane w postaci ustnej z późniejszym pisemnym potwierdzeniem na żądanie Strony wezwanej.
5.Dokumenty sporządzane zgodnie z niniejszym Memorandum przekazywane są wraz z tłumaczeniem na język państwa Strony wezwanej, lub na język angielski, jeżeli w każdym konkretnym przypadku Strony nie postanowią inaczej.
6.Każda ze Stron podejmie środki konieczne do zapewnienia poufnego charakteru informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony, o ile nie są one ogólnodostępne w państwie Strony, która je przesłała. Każda Strona, zgodnie z ustawodawstwem jej państwa, podejmie środki konieczne do zapewnienia takiego stopnia poufności, o jaki wnosi druga Strona. Informacje i dokumenty otrzymane od Strony wezwanej mogą być wykorzystane do innych celów niż te, w jakich zostały pozyskane, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Strony wezwanej, o ile nie są one ogólnie dostępne w państwie tej Strony.
7.Każda ze Stron pokrywa koszty związane z realizacją postanowień niniejszego Memorandum, które powstały na jej terytorium, jeżeli w konkretnym przypadku Strony nie postanowią inaczej.
8.Wszelkie sprawy sporne związane ze stosowaniem niniejszego Memorandum Strony rozwiązują w drodze konsultacji i pertraktacji.
9.Na mocy porozumienia Strony mogą wprowadzać zmiany i uzupełnienia do niniejszego Memorandum w formie podpisania odpowiednich protokołów.
10.Niniejsze Memorandum nie jest umową międzynarodową i nie narusza praw i obowiązków Stron, wynikających z umów międzynarodowych.
11.Niniejsze Memorandum obowiązuje od dnia jego podpisania. Od dnia podpisania niniejszego Memorandum stosunki pomiędzy Stronami nie będą regulowane postanowieniami Memorandum pomiędzy Prokuraturą Generalną Federacji Rosyjskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy organów prokuratury, podpisanym w Warszawie dnia 12 grudnia 2008 roku.
Podpisano w Warszawie w dniu grudnia 2010 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach rosyjskim i polskim. W imieniu Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej Jurij Czajka, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Seremet

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …