Strona główna / Listy / Polskie wokandy w UE

Polskie wokandy w UE

Wokanda polska w Luksemburgu: 22 – 29 listopada w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Unii Europejskiej

Środa, 22 listopada 2023 r.

Rozprawa w sprawie C-36/23 Familienkasse Sachsen (DE)

Przedmiotem sporu w postępowaniu głównym jest częściowe uchylenie decyzji o przyznaniu niemieckiego zasiłku na dziecko do wysokości świadczeń przewidzianych w ustawodawstwie polskim i dochodzenie zwrotu nadpłaconego świadczenia.

Skarżący jest obywatelem polskim od lat pracującym w Niemczech. Jego żona i dziecko mieszkają w Polsce. Skarżący wystąpił o przyznanie zasiłku na dziecko, przedstawiając dowody na wykonywanie pracy w Niemczech oraz oświadczając, że jego żona nie wykonuje w Polsce pracy zarobkowej. Zasiłek został przyznany, ponieważ zgodnie ze złożonym oświadczeniem drugi z rodziców nie wykonywał pracy zarobkowej w Polsce. Skarżącemu przysługiwało zatem w Niemczech mające pierwszeństwo uprawnienie do zasiłku na dziecko.

W związku z ponownym badaniem uprawnienia do zasiłku, właściwa instytucja w Polsce wskazała, że matka dziecka pracuje i podlega ubezpieczeniu w KRUS. Nie pobiera jednak świadczeń rodzinnych i wychowawczego 500+. W konsekwencji, instytucja niemiecka uchyliła decyzję o przyznaniu zasiłku na dziecko w wysokości świadczeń rodzinnych przewidzianych ustawowo w Polsce i zażądała zwrotu nadpłaconego zasiłku.

Pytania sądu niemieckiego zmierzają do ustalenia m.in., czy państwo członkowskie, powołując się na zasadę pierwszeństwa innego państwa członkowskiego, może zażądać zwrotu wypłaconego zasiłku na dziecko w wysokości zasiłku na dziecko, do którego jest ono uprawnione w państwie członkowskim mającym pierwszeństwo, nawet jeśli w państwie tym zasiłek nie został wypłacony.

Czwartek, 23 listopada 2023 r.

Wyrok w sprawie C-321/22 Provident Polska

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie rozpoznaje trzy sprawy z powództwa konsumentów przeciwko Provident Polska S.A. o ustalenie bezskuteczności postanowień umów pożyczki dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu. W toku tych postępowań sąd powziął wątpliwość dotyczącą wykładni dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Sąd pragnie ustalić, po pierwsze, czy za nieuczciwy warunek może być uznane postanowienie umowy zastrzegające na rzecz przedsiębiorcy opłatę lub prowizję w kwocie rażąco wygórowanej w stosunku do oferowanej przez niego usługi.

Po drugie, sąd zastanawia się, czy zgodne z ww. dyrektywą są przepisy prawa krajowego, które uzależniają uwzględnienie powództwa konsumenta o ustalenie nieważności umowy od wykazania przesłanki interesu prawnego.

Po trzecie, sąd zmierza do wyjaśnienia, czy uznanie za nieuczciwy warunku dotyczącego sposobu spłaty pożyczki prowadzi do uznania całej umowy za nieważną.

Środa, 29 listopada 2023 r.

Wyrok w sprawie T-29/23 Vobro przeciwko EUIPO – Mieszko (CHERRY Passion)

Zakład produkcji cukierniczej Vobro sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy domaga się stwierdzenia nieważności decyzji piątej izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w przedmiocie rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny „CHERRY Passion”.

Źródło: monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …