Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pomoc Ofiarom Przestępstwa

Pomoc Ofiarom Przestępstwa

W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwuletni okres realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ?Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw? ? w ramach Programu Komisji Europejskiej ?Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007?.

Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Cel ten realizowany jest poprzez przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym, edukacyjnym oraz informacyjnym. Obok ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w konferencji udział wzięli przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, korporacji prawniczych oraz policji a także przedstawiciele grup zawodowych zaangażowanych w pracę z osobami pokrzywdzonymi, koordynatorzy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz goście z państw partnerskich projektu.
W ramach projektu ?Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw? utworzono 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodki działają przy organizacjach pozarządowych, samorządowych lub kościelnych, które zostały wyłonione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego konkursu i które od wielu lat świadczą pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. W Ośrodkach udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym. W pracy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zaangażowani są wolontariusze pełniący funkcję opiekunów ofiar. Ośrodki zlokalizowane w 16 województwach tworzą ogólnokrajową sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ponadto ich zadaniem jest wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami w celu wzmocnienia mechanizmów ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W ramach projektu zorganizowano także cykl dziesięciu szkoleń w zakresie metodologii pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Szkolenia te były przeznaczone dla sędziów, prokuratorów, kuratorów, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich apelacji. Utworzono także stronę www.pokrzywdzeni.gov.pl ? która zawiera m.in. wzory pism procesowych, informator dla pokrzywdzonego, adresy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem czy też wykaz aktów prawnych. Celem konferencji jest podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu, przedstawienie działań Ośrodków Pomocy oraz ich współpracy z pozostałymi instytucjami, omówienie osiągniętych rezultatów w upowszechnianiu informacji na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem, przedstawienie zadań na przyszłość, a także wymiana międzynarodowych doświadczeń w zakresie tworzenia spójnego systemu pomocy ofiarom przestępstw.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …