Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Pomogliśmy w procedurach spadkowych

Pomogliśmy w procedurach spadkowych

Unia Europejska uprościła formalności prawne związane z testamentami i sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. Dzisiaj zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych. Dotyczy to także dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia Europejskiego Poświadczenia Spadkowego. Dzięki rozporządzeniu zmniejszą się trudności prawne w sytuacji, gdy umiera członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej. Nowe prawo wprowadziło:
– wspólne zasady, w oparciu o które ustalana będzie międzynarodowa właściwość sądów (jurysdykcja) w sprawach spadkowych (podstawowym łącznikiem dla ustalania jurysdykcji będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci),
– wspólne normy kolizyjne, w oparciu o które ustalane będzie prawo właściwe dla rozstrzygania spraw spadkowych (podstawowym łącznikiem dla prawa właściwego będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci, z tym że spadkodawca będzie mógł wybrać także prawo państwa, którego jest obywatelem),
– wspólne zasady uznawania i wykonywania orzeczeń oraz ugód sądowych i dokumentów urzędowych wydawanych w tego typu sprawach (orzeczenia sądowe w sprawach spadkowych będą uznawane i wykonywane na analogicznych zasadach, jak te przewidziane w rozporządzeniu Bruksela I;
– to samo dotyczy wykonywania ugód sądowych i dokumentów urzędowych;
– nadto, dokumenty urzędowe w sprawach spadkowych będą mieć we wszystkich państwach członkowskich taki sam skutek dowodowy jak w państwie ich pochodzenia), Europejskie Poświadczenie Spadkowe ? jednolity w skali całej UE dokument, który ułatwi wykazywanie praw do spadku we wszystkich państwach członkowskich UE.
Z przepisów skorzysta około 450 000 europejskich rodzin mających do czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. ? To jeden z przykładów działań Unii Europejskiej służących rozwiązywaniu trudności prawnych w sprawach dnia codziennego oraz umożliwiających ponoszenie niższych wydatków przez Europejczyków ? podkreśla Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Komisji.
Nowe prawo unijne w tym zakresie to efekt propozycji Komisji z października 2009r. Ostatecznie rządy państw członkowskich przyjęły rozporządzenie 7 czerwca 2012r. Państwa UE mają trzy lata na dostosowanie przepisów krajowych do nowych przepisów Unii. Zakończenie prac nad rozporządzeniem było jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. Zamknięcie trzyletnich negocjacji stało się możliwe dzięki intensywnym działaniom w drugim półroczu 2011 r.
Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …