Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Pomóżmy sędziom i sądom

Pomóżmy sędziom i sądom

Amnesty International opublikowała obszerny raport: „Wolne sądy, wolni ludzie”. Można poznać materiały źródłowe odpowiadające m.in na pytanie _ Jak władza wykonawcza przejęła władzę sądowniczą. Zaczęło się od samej góry – od przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. A potem poszło już lawinowo: błyskawicznie uchwalanymi ustawami rozwiązano dotychczasową i obsadzono nową Krajową Radę Sądownictwa swoimi, bo wybranymi przez polityków a nie sędziów, ludźmi, wymieniono prezesów i wiceprezesów sądów i próbowano przejąć Sąd Najwyższy usuwając część dotychczasowych sędziów (częściowo nieskutecznie z powodu interwencji Unii Europejskiej), tworząc nowe Izby i znów obsadzając je „swoimi”. Na koniec wprowadzono nowy model postępowania dyscyplinarnego, całkowicie w rękach Ministra Sprawiedliwości – bat na każdego nieposłusznego sędziego w kraju.
Amnesty International wzywa polskie władze do:

• niezwłocznego zaprzestania postępowań dyscyplinarnych podejmowanych przeciw sędziom i prokuratorom wyłącznie z powodu korzystania przez nich z prawa do wolności wypowiedzi, z powodu wydawanych wyroków oraz innych zgodnych z prawem czynności bezpośrednio związanych z pełnionymi funkcjami.

• dokonania rewizji nowego systemu postępowań dyscyplinarnych w celu zapewnienia ich niezależności od rządu, w tym w szczególności od Ministra Sprawiedliwości oraz do zaniechania używania ich jako środków odwetu lub innych form nacisku i nękania sędziów.

• zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, tak aby wybór członków – sędziów dokonywany był przez innych przedstawicieli władzy sądowniczej, nie władzy wykonawczej oraz/lub ustawodawczej.

• podjęcia niezwłocznie konkretnych działań przywracających i gwarantujących niezależność Sądu Najwyższego.

Sprawdź także

RPO: anulować mandaty

W okresie pandemii policja naruszała wolność osobistą i prawo do prywatności – wykazują wyroki Sądu …