Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Poseł PiS do aresztu?

Poseł PiS do aresztu?

Komunikat w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Pociągnięcie posła na Sejm RP do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie  możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Sejmu RP (art. 7b ust. 1 i 4 oraz art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła lub senatora – Dz.U. 2022, poz. 1339 t.j. z późn. zm.).

Powołany w Prokuraturze Krajowej Zespół Śledczy Nr 2 prowadzi postępowanie   o sygn. 1001-22.Ds.2024 w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez działających w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych funkcjonariuszy publicznych w osobach Ministra Sprawiedliwości i urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, poprzez udzielanie w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami ww. Funduszu, czym działali na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz interesu prywatnego skutkującego ograniczeniem dostępności środków pochodzących z Funduszu uprawnionym podmiotom, tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 k.k.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci osobowych źródeł dowodowych, dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, analizy zabezpieczonych dokumentów i elektronicznych nośników informacji wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że poseł Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw, w tym polegających na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa, w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych, tj. czynów z art. 258 § 1 kk, z art. 231 § 1 i 2 kk w  zw. z art. 65 § 1 kk, z art. 231 § 1 kk w zb. z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk w zb z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

Duże prawdopodobieństwo popełnienia przez posła Marcina Romanowskiego wskazanych powyżej czynów, daje podstawę do przedstawienia mu zarzutów, co zgodnie z treścią art. 249 § 1 kpk stanowi przesłankę do zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.

Ponadto ustalone okoliczności sprawy stwarzają realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez posła Marcina Romanowskiego, co w związku z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania uzasadnia wniosek o  zatrzymanie w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych oraz niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, z uwagi na istniejącą obawę matactwa oraz grożącą surową karę.


prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …