Strona główna / Aktualności / Posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów

Posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów

– Ministerstwo Sprawiedliwości zawsze doceniało Państwa zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących problemów kurateli sądowej oraz w podejmowanie działań na rzecz podnoszenia przez kuratorów ich kwalifikacji zawodowych i wykonywanej przez nich pracy ? powiedział podsekretarz stanu Stanisław Chmielewski w trakcie spotkania z Krajową Radą Kuratorów. Kuratorska służba sądowa zorganizowana przy sądach rejonowych w zespołach kuratorskich i oparta na modelu zawodowo ? społecznym, stanowi obecnie jedyną służbę probacyjną w Polsce. Licząca sobie 5209 kuratorów zawodowych podzielonych na pion kurateli dla dorosłych w liczbie 3117 funkcjonariuszy oraz pion kurateli rodzinnej liczącej 2002 kuratorów wykonuje szeroko rozumiane zadania o charakterze wychowawczo ? resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorów zawodowych w wykonywaniu ustawowych zadań wspomaga aktualnie 29 346 kuratorów społecznych, na których w znacznym stopniu spoczywa ciężar realizacji powierzonych im obowiązków.
Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało i wdrożyło w bieżącym roku bardzo ważny dla wykonywania orzeczeń karnych akt prawny w postaci rozporządzenia z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. – Wprowadzone w życie 26 marca 2013 r. rozporządzenie całościowo regulujące kwestie związane z dozorem oraz wykonywaniem przez kuratorów innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów kodeksu karnego wykonawczego przynosi pozytywne efekty w postaci racjonalizacji pracy i poprawy efektywności ? powiedział w trakcie posiedzenia wiceminister Stanisław Chmielewski.
Podsekretarz stanu zaznaczył, że nowe regulacje prawne wpisują się w realizowany przez resort sprawiedliwości szeroko zakrojony program propagowania kar nieizolacyjnych oraz środków probacyjnych w praktyce orzeczniczej sądów. Wyrazem tego są także prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego koncentrujące się wokół ograniczenia warunkowych zawieszeń przez sądy kary pozbawienia wolności i poszerzenia możliwości stosowania kar alternatywnych: grzywny samoistnej oraz kary ograniczenia wolności. Wszystkie projektowane, a także przyjęte zmiany obowiązujących przepisów gruntownie zmieniają dotychczasowe instytucje zarówno materialnego prawa karnego jak i procesu karnego, a także karnego prawa wykonawczego i wymagać będą w najbliższych miesiącach przygotowania szeregu projektów aktów wykonawczych. – Nowy model procesu karnego oraz zmiany w zakresie instytucji materialnoprawnych skutkują również koniecznością unowocześnienia ustroju i zasad funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, jako głównej służby probacyjnej w kraju ? zaznaczył wiceminister Stanisław Chmielewski.
Zracjonalizowanie zarządzania przez ministra sprawiedliwości korpusem kuratorów sądowych oraz precyzyjne określenie zakresu ich zadań, jako konsekwencja odpowiedzialności ministra za kreowanie i realizowanie polityki karnej państwa w obszarze wykonywania orzeczeń oraz przyjęcie zasady zwierzchniego nadzoru ministra nad funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej ma na celu czytelne określenie reguł podległości służbowej oraz wyposażenie wymienionych podmiotów w narzędzia do sprawowania rzeczywistego nadzoru nad podległymi kuratorami sądowymi. – Te i inne proponowane zmiany ujęte w przygotowanym przez resort projekcie zmiany ustawy o kuratorach sądowych przyczynią się do poprawy efektywności pracy kurateli sądowej w Polsce ? podkreślił podsekretarz stanu Stanisław Chmielewski.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwoś

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …